Show simple item record

ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550

dc.contributor.authorปรีดา แต้อารักษ์en_US
dc.contributor.authorนิภาพรรณ สุขศิริen_US
dc.contributor.authorรำไพ แก้ววิเชียรen_US
dc.contributor.editorนิภาพรรณ สุขศิริen_US
dc.contributor.otherสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.contributor.otherสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.contributor.otherสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.coverage.temporal2542-2550en_US
dc.date.accessioned2008-12-24T02:36:51Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:01:24Z
dc.date.available2008-12-24T02:36:51Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:01:24Z
dc.date.issued2008-12en_US
dc.identifier.isbn9789742991227en_US
dc.identifier.otherhs1477en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2180en_US
dc.description.abstractในยุคที่กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพยังมาแรง หลายคนมองว่าการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะส่งผลต่อการปฏิรูประบบสุขภาพมากที่สุด และด้วยปัจจัยสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายคนก็คาดเดาว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพก่อนนวัตกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพอื่นใด จนถึงปัจจุบันเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของระบบบริการสุขภาพ ผ่านการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 การจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ.2544 ได้ดึงการมีส่วนร่วมของภาคีส่วนต่างๆ เข้ามาทำงานสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างขยันขันแข็งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขึ้นในปี 2550 หลังจากทำงานขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานและภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมานาน ก่อให้เกิดกลไกและกระบวนการนโยบายใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่หากหันเหลียวมามองนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเท่าที่เห็นคือ การถ่ายโอนสถานีอนามัยจำนวน 20 กว่าแห่ง จากทั้งหมดเกือบ 1 หมื่นแห่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไม่ได้คิดว่าความหมายของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายโอนสถานพยาบาลของรัฐให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่การเดินทางอย่างต่อเนื่องยาวนานของนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยรวมที่กล่าวได้ว่ามีความคืบหน้าไม่มากนัก นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพไทยที่ควรได้มีการทบทวน สรุปบทเรียน บันทึกไว้ให้ผู้คนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป สวรส.จึงได้มอบหมายให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพและการถ่ายโอนสถานพยาบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น ได้ทบทวน วิเคราะห์ และสรุปบทเรียนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด พัฒนาการของนโยบายและการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนทัศนะของผู้คนที่เกี่ยวข้องและในท้ายที่สุด ข้อเสนอสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป เอกสารฉบับนี้กล่าวได้ว่า เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพไว้มากที่สุดฉบับหนึ่ง สามารถทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและได้เรียนรู้อย่างรอบด้านจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวเพื่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพระยะต่อไป มีความคืบหน้าและนำไปสู่การมีระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นen_US
dc.description.abstractในยุคที่กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพยังมาแรง หลายคนมองว่าการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะส่งผลต่อการปฏิรูประบบสุขภาพมากที่สุด และด้วยปัจจัยสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายคนก็คาดเดาว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพก่อนนวัตกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพอื่นใด จนถึงปัจจุบันเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของระบบบริการสุขภาพ ผ่านการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 การจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ.2544 ได้ดึงการมีส่วนร่วมของภาคีส่วนต่างๆ เข้ามาทำงานสร้างเสริมสุขภาพกันอย่างขยันขันแข็งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขึ้นในปี 2550 หลังจากทำงานขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานและภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมานาน ก่อให้เกิดกลไกและกระบวนการนโยบายใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่หากหันเหลียวมามองนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเท่าที่เห็นคือ การถ่ายโอนสถานีอนามัยจำนวน 20 กว่าแห่ง จากทั้งหมดเกือบ 1 หมื่นแห่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไม่ได้คิดว่าความหมายของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพจำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายโอนสถานพยาบาลของรัฐให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่การเดินทางอย่างต่อเนื่องยาวนานของนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยรวมที่กล่าวได้ว่ามีความคืบหน้าไม่มากนัก นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพไทยที่ควรได้มีการทบทวน สรุปบทเรียน บันทึกไว้ให้ผู้คนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป สวรส.จึงได้มอบหมายให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพและการถ่ายโอนสถานพยาบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น ได้ทบทวน วิเคราะห์ และสรุปบทเรียนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด พัฒนาการของนโยบายและการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนทัศนะของผู้คนที่เกี่ยวข้องและในท้ายที่สุด ข้อเสนอสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป เอกสารฉบับนี้กล่าวได้ว่า เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพไว้มากที่สุดฉบับหนึ่ง สามารถทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและได้เรียนรู้อย่างรอบด้านจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวเพื่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพระยะต่อไป มีความคืบหน้าและนำไปสู่การมีระบบสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent2118917 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.relation.hasversionพิมพ์ครั้งที่1en_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขen_US
dc.subjectประชาสังคมด้านสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัยชุมชน,การบริการen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.authornipapan.s@nhso.go.then_US
dc.email.authornipapan.s@nhso.go.then_US
dc.identifier.callnoWA546 ป471ก 2551en_US
dc.identifier.contactno51-084en_US
dc.subject.keywordกระจายอำนาจด้านสุขภาพen_US
dc.subject.keywordสาธารณสุขen_US
dc.subject.keywordถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.subject.keywordองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นen_US
.custom.citationปรีดา แต้อารักษ์, นิภาพรรณ สุขศิริ and รำไพ แก้ววิเชียร. "ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2180">http://hdl.handle.net/11228/2180</a>.
.custom.total_download227
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year4
.custom.downloaded_fiscal_year5

Fulltext
Icon
Name: hs1477.pdf
Size: 2.025Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record