Show simple item record

Study of Factors that Contribute to Successes of Narcotic Drug Prevention Efforts in Community : The Case of Ban Maehair Tai, Moo 9, Tambon Panghinfon, Maechaem District, Chiang Mai Province

dc.contributor.authorสมเกียรติ มีธรรมen_US
dc.coverage.spatialเชียงใหม่en_US
dc.date.accessioned2010-10-11T03:37:29Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:26:09Z
dc.date.available2010-10-11T03:37:29Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:26:09Z
dc.date.issued2552en_US
dc.identifier.otherhs1726en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3029en_US
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาชุมชนบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ และเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย โดยไม่มีหน่วยงานให้การสนับสนุน การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกันคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชน และเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดในมิติสังคมและวัฒนธรรม ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหาและกรอบแนวคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย หรือแบบอิทัปปัจจยาในพระพุทธศาสนามาช่วยจัดระบบความคิดและเป็นเครื่องมือนำทางในการทำความเข้าใจสภาวะชุมชนบ้านแม่แฮใต้ เพื่อให้เห็นโครงสร้างชุมชนและองค์ประกอบทั้งหลายภายในโครงสร้างนั่นๆ ไปจนถึงการทำหน้าที่ขององค์ประกอบแต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 5 กลุ่มคือ กลุ่มผู้นำชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในชุมชน 4 กลุ่ม/คน, กลุ่มผู้นำธรรมชาติ 4 คน, กลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน ได้แก่ พ่อบ้านแม่บ้านหรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวที่สามารถตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนได้ครอบครัวละ 1 คน, กลุ่มเพื่อน (กลุ่มเสี่ยว) 6 คน และกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่บ้านแม่แฮใต้ 2 - 3 คน วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านแม่แฮใต้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัย เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน 3 เดือน ในการจัดทำแผนที่ภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชนและสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและสนทนากลุ่ม สำหรับเทคนิคการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนาแบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ และการจดบันทึก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยและองค์ประกอบที่ทำให้ชุมชนบ้านแม่แฮใต้ หมู่ 9 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้มแข็งสามารถป้องกันยาเสพติดได้ มี 4 ปัจจัยใหญ่ๆ ด้วยกัน โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1. ปัจจัยในด้านศาสนา มีผู้นำศาสนา, สภาคริสต์จักรในหมู่บ้าน และองค์กรเครือข่ายสภา คริสต์จักรในประเทศไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญทำหน้าที่หลอมร่วมศรัทธาในพระเจ้าให้กับชาวบ้านตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 2. ปัจจัยในด้านสังคม มีครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบ้าน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสะสมบ่มเพาะความคิดจิตใจ ความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรม ฝึกฝนทักษะทางด้านอาชีพการงาน ร่วมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานเจริญรอยตาม 3. ปัจจัยทางด้านการเมือง มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มออมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรรมของชุมชน เมื่อจำแนกบทบาทออกมาพบว่ามี 2 บทบาทด้วยกันคือ บทบาทในด้านการปกครอง มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ด้วยการออกกฎระเบียบและแบ่งเขตการปกครองให้ชาวบ้านร่วมกันสอดส่องดูแลและบทบาทในด้านบริหาร มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา/สภาคริสต์จักรและกลุ่มออมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารงานร่วมกับสมาชิก 4. ปัจจัยในด้านการศึกษา มีโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้, ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและสถานีอนามัยบ้านแม่แฮใต้ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขอนามัยแก่เด็กนักเรียนในหมู่บ้านและผู้หญิงมีครรภ์ ไปจนถึงการสอดส่องดูแลเด็กนักเรียนในหมู่บ้านไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ค ในการทำหน้าที่ขององค์ประกอบในด้านศาสนา สังคม การเมือง และการศึกษา อย่างบรรสานสอดคล้องกันดังกล่าวมานี้ ทำให้บ้านแม่แฮใต้ บ้านเซโดซา และบ้านบลอเด เป็นชุมชน ปลอดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนen_US
dc.description.sponsorshipโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent4871039 bytesen_US
dc.format.extent4191790 bytesen_US
dc.format.extent6385614 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherโครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติดen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพen_US
dc.subjectยาเสพติดen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่en_US
dc.title.alternativeStudy of Factors that Contribute to Successes of Narcotic Drug Prevention Efforts in Community : The Case of Ban Maehair Tai, Moo 9, Tambon Panghinfon, Maechaem District, Chiang Mai Provinceen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.description.abstractalternativeA qualitative research, the study was carried out at Ban Maehair Tai Moo 9, Tambon Panghinfon, Maechaem District, Chiang Mai, a Pakayaw community. The community has managed to become a drug-free haven without support from outside organizations. The study has two major aims. On one hand, it means to explore factors contributing to the successful campaign against drug abuse. On the other, the model shall be developed to consider if its replication can be made to strengthen other communities as far as efforts to combat drug problems are concerned in light of the social and cultural aspects. The study’s conceptual framework depends on the segregative method and the Buddhist Law of Dependant Origination (Idappaccaya). The method has been used to guide the attempts to come to terms with conditions in the community of Ban Maehair Tai to delve deeper into the structures and how each element works relatively to each other. Five groups are the focus of the study including community leaders from election (four in each group), natural leaders (four in each group), village members including either the husband or wife, or any family member who fills out the survey form, fraternity group (six persons) and individuals from outside working in the community of Maehair Tai (a couple of them). Two methods were used in the study including (1) the literary review related to Ban Maehair Tai based on materials provided by relevant agencies, and (2) field survey. The researcher spent three months to live in the community, conducted the community bioregional mapping, and carried out basic household surveys, individual interview and focus group interview. Both non-participatory and participatory observation methods have been used as well as formal/informal interview and note taking. It was found from the study that four major factors have contributed to the successful combat against drugs in the community of Ban Maehair Tai, Moo 9, Tambon Panghinfon, Maechaem District, Chiang Mai including the following (in order of significance); 1. Religious factor: Religious leaders, the local diocese, and the Church of Christ in Thailand (CCT) have played significant roles in garnering faith of the villagers in God making them adhere to good deeds as well as steering away from illicit drugs. 2. Social factors: This constitutes basically family network and kinships. The structure helps to nurture the ground for morality and virtuous deeds and to training people on vocational skills as well as to set example for the young generation to follow. 3. Political factors: The Village Committee, religious leaders and self-sufficiency savings group have been the major impetus for mobilizing various activities in the village. Their roles can be described in two major ways. Administratively, the Village Committee helps to oversee orderliness and peace in the community through the enforcement of regulations and division of zones for the involvement of local villagers. The Village Committee, religious leaders and the diocese and the selfsufficiency savings group help collectively with the village governance. 4. Educational factors: The Ban Maehair Tai School, Maefahluang Mountain People Learning Center and Ban Maehair Tai Village Health Post are instrumental in educating local students and pregnant women about drug abuse and general health. They help to ensure that local students stay away from illicit drug use. The religious, social, political and educational actors have workers together in harmony to make it possible for Ban Maehair Tai, Ban Sedosa and Ban Bloday to become drug-free communities without support from outside organizations.en_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoHV5840.T5 ส232ก 2552en_US
dc.identifier.contactno50ข002en_US
dc.subject.keywordสารเสพติดen_US
dc.subject.keywordการป้องกันยาเสพติดen_US
.custom.citationสมเกียรติ มีธรรม. "การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3029">http://hdl.handle.net/11228/3029</a>.
.custom.total_download197
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year6
.custom.downloaded_fiscal_year6

Fulltext
Icon
Name: hs1726.pdf
Size: 11.06Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record