Show simple item record

ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

dc.contributor.editorอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุลen_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.date.accessioned2010-10-28T04:16:03Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:02:57Z
dc.date.available2010-10-28T04:16:03Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:02:57Z
dc.date.issued2553-03en_US
dc.identifier.isbn978-974-422-557-3en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3042en_US
dc.description.abstractแม้ว่าบางบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูเริ่มขึ้นในประเทศไทยมานานเกือบสามสิบปีแล้ว แต่ก็นับว่าเป็นงานใหม่ของวงการสาธารณสุขไทย เพราะแต่เดิมคนส่วนใหญ่รู้จักเพียงบริการด้านกายภาพบำบัด ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ต่อมาเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนสาขากิจกรรมบำบัด สาขาแก้ไขการพูด สาขากายอุปกรณ์ การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชียวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการฝึกอบรมพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงทำให้ประเทศไทยเราสามารถให้บริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูได้กว้างขวางและครอบคลุมทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เมื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญตัวแพทย์ผู้เชียวชาญและบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกสาขามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคำนวนต้นทุนบริการเมื่อ ปี พ.ศ.2551 จึงนับเป็นโอกาสดียิ่งที่บุคลากรด้านเวชกรรมฟื้นฟูได้ร่วมมือกันศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการและจัดทำหนังสืออัตราค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะอนุกรรมการค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูขึ้น จากนั้นจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายต่อหลายครั้ง และ 1 ปีต่อมาคณะอนุกรรมการฯ จึงทำงานชิ้นนี้สำเร็จพร้อมมอบผลลัพท์คือต้นทุนบริการและอัตราค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู ให้แก่กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพเมื่อกลางปี 2552 นี้ จากการทุ่มแรงกายและแรงใจของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคน ผลงานชิ้นนี้จึงมีปริมาณเนื้อหาละเอียดมากกว่าความต้องการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเล็งเห็นว่าสมควรนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ว่าต้นทุนกิจกรรมและอัตราค่าบริการที่นำเสนอนั้นได้มาอย่างไร จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟูขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและบันทึกลงแผ่นซีดี อีกทั้งนำเสนอผ่านเวบเซต์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สภากายภาพบำบัด สมาคมกิจกรรมบำบัด และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต่อไป สุดท้าย ต้องขอขอบคุณ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ที่ให้ทุนสำหรับการจัดพิมพ์หนังสือต้นทุนบริการและอัตราค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู สำนักงานส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายด้านเวชกรรมฟื้นฟูในประเทศไทยมีโอกาสรวมตัวกันทำผลงานร่วมกันเป็นครั้งแรก และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่เป็นตัวจักรขับเคลื่อนให้เกิดต้นฉบับและการจัดพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดอัตราบริการด้านงานเวชกรรมฟื้นฟูของประเทศต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)en_US
dc.format.extent19667987 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.rightsศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.titleต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟูen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.contactno52ข047en_US
dc.subject.keywordต้นทุนค่าบริการen_US
dc.subject.keywordเวชกรรมฟื้นฟูen_US
.custom.citation "ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3042">http://hdl.handle.net/11228/3042</a>.
.custom.total_download250
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year7

Fulltext
Icon
Name: ต้นทุนเวช.pdf
Size: 18.75Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record