Show simple item record

ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

dc.contributor.authorทรงศักดิ์ สอนจ้อยen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีen_US
dc.date.accessioned2011-03-21T02:34:40Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:26:00Z
dc.date.available2011-03-21T02:34:40Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:26:00Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.otherhs1788en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3112en_US
dc.description.abstractการสร้างและการจัดการความรู้เชิงระบบด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นเป้าหมายหลักของสถาบันสุขภาพวิถีไทย อันประกอบไปด้วยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ระบบการดูแลสุขภาพนั้นขึ้นมาเป็นทางเลือกของประชาชนในการนำไปสู่การพึ่งตนเองในประเทศ ทั้งในด้านรายจ่าย ระบบบริการ รวมถึงองค์ความรู้และกำลังคนที่จะเข้ามาสู่ระบบบริการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากภูมิปัญญาไทมีมิติที่หลากหลาย ไม่สามารถใช้ความรู้เชิงประจักษ์ได้เพียงอย่างเดียว และยังขาดพื้นที่ทางสังคม (ชายขอบ) มีการต่อสู้กันในเชิงความรู้เพื่อให้เกิดการการยอมรับ ฉะนั้นการผลักดันและพัฒนาต่อไป จะต้องมองถึงระบบสุขภาพของท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่งคือการพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการหรือผสมผสานเข้ากับระบบบริการสุขภาพ นอกจากการที่จะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดการความรู้ การศึกษาและวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมในการพัฒนาต่อไป เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทบทวนสถานการณ์และการระดมสมองเพื่อหาข้อเสนอ โจทย์ในการศึกษาวิจัย แต่สิ่งสำคัญในการที่จะผลักดันนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาไทอย่างแท้จริงต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent819960 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันสุขภาพวิถีไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.subjectการแพทย์แผนไทยen_US
dc.subjectการแพทย์พื้นบ้านen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoWB925 ท151ศ 2553en_US
dc.identifier.contactnoT53-03en_US
dc.subject.keywordโจทย์วิจัยen_US
.custom.citationทรงศักดิ์ สอนจ้อย. "ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก." 2010. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3112">http://hdl.handle.net/11228/3112</a>.
.custom.total_download137
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year8

Fulltext
Icon
Name: hs1788.pdf
Size: 869.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record