Show simple item record

การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)

dc.contributor.authorกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์en_US
dc.contributor.authorสุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์en_US
dc.contributor.authorนุชวรรณ์ บุญเรืองen_US
dc.contributor.authorสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์en_US
dc.contributor.authorเกรียงไกร ยอดเรือนen_US
dc.contributor.authorสิทธิกร รองสำลีen_US
dc.date.accessioned2011-03-21T03:51:52Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:27:00Z
dc.date.available2011-03-21T03:51:52Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:27:00Z
dc.date.issued2553-12en_US
dc.identifier.otherhs1790en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3114en_US
dc.description.abstractเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดการป่วยและการตายก่อนวัยอันสมควร ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ขณะที่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ถูกตีตราแบ่งแยกจากสังคม เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนมุสลิม ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กร เครือข่ายมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายระดับท้องถิ่น ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับสมาชิกในชุมชนมุสลิม ภายใต้การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชนมุสลิม โดยประเมินตามตัวชี้วัดที่ระบุในโครงการ ประเมินนวตกรรมและกระบวนการทำงาน ประเมินความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย และการบริหารจัดการโครงการที่นำไปสู่รูปแบบและกลไกการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนมุสลิมที่เหมาะสม รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายถึงรูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ แกนนำวิทยากร ผู้นำทางศาสนา และกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงานในชุมชนจาก 10 พื้นที่ได้แก่มัสยิดดอยสะเก็ด มัสยิดวรุณนิเวศน์มัสยิดดารุลบิรมัสยิดช้างคลาน มัสยิดตักวา มัสยิดหนองแบน ชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุมชนมุสลิมฝาง และมัสยิดญามีอาตุ้ลอิสลาม ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และอ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2553en_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)en_US
dc.format.extent321311 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์en_US
dc.rightsสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectโรคเอดส์--การป้องกันและควบคุมen_US
dc.subjectการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWC503.6 ก128ก 2553en_US
dc.identifier.contactno52-064en_US
.custom.citationกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์, นุชวรรณ์ บุญเรือง, สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์, เกรียงไกร ยอดเรือน and สิทธิกร รองสำลี. "การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3114">http://hdl.handle.net/11228/3114</a>.
.custom.total_download37
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1790.pdf
Size: 338.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record