Show simple item record

การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

dc.contributor.authorวันเพ็ญ แก้วปานen_US
dc.contributor.authorสุวิมล แทนพระเดชen_US
dc.contributor.authorสมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์en_US
dc.contributor.authorอรพรรณ แสงวรรณลอยen_US
dc.contributor.authorปาหนัน พิชยภิญโญen_US
dc.contributor.authorธเนศ กาญธีรานนท์en_US
dc.contributor.authorศรันยา บุญใหญ่en_US
dc.date.accessioned2011-03-21T06:37:22Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:19:23Z
dc.date.available2011-03-21T06:37:22Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:19:23Z
dc.date.issued2553-12en_US
dc.identifier.otherhs1794en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3118en_US
dc.description.abstractการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันเอดส์: โครงการการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย นี้เป็นการวิจัยลักษณะกึ่งเชิงปฏิบัติการซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วงเวลาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันเอดส์ผ่านสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยศึกษาตามตัวชี้วัดในโครงการเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและการปฏิบัติตนของกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันโรคเอดส์ การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำในโครงการ รูปแบบการพัฒนากลไกของเครือข่ายการทำงาน ระบบประสานงานและการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและการสร้างความยั่งยืนของเครือข่าย กระบวนการจัดการโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประชาสังคมชุมชนอันนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกลไกการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในชุมชน และ 2) สังเคราะห์สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ/หรือนโยบาย รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการลดการติดเชื้อเอชวีในกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)en_US
dc.format.extent810376 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์en_US
dc.rightsสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)en_US
dc.subjectโรคเอดส์--การป้องกันและควบคุมen_US
dc.subjectการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWC503.6 ว425ก 2553en_US
dc.identifier.contactno52-064en_US
.custom.citationวันเพ็ญ แก้วปาน, สุวิมล แทนพระเดช, สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์, อรพรรณ แสงวรรณลอย, ปาหนัน พิชยภิญโญ, ธเนศ กาญธีรานนท์ and ศรันยา บุญใหญ่. "การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3118">http://hdl.handle.net/11228/3118</a>.
.custom.total_download91
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1794.pdf
Size: 841.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record