Show simple item record

สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยาen_US
dc.date.accessioned2011-10-11T09:07:06Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:59:56Z
dc.date.available2011-10-11T09:07:06Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:59:56Z
dc.date.issued2554-12en_US
dc.identifier.isbn978-974-299-169-2en_US
dc.identifier.otherhs1874en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3352en_US
dc.description.abstractยาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพ และเป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและสุขภาพประชาชนอย่างมาก หากระบบยาขาดการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีการจัดการที่ดีระบบยาของประเทศไทยเริ่มสะท้อนให้เห็นปัญหา ผ่านค่าใช้จ่ายที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนจำนวนมากบริโภคยาเกินความจำเป็นและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งไม่สามารถได้รับยาแม้จะมีความจำเป็นเพราะยามีราคาแพง ยาจำนวนหนึ่งในท้องตลาดยังมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะกลไกควบคุมกำกับยังไม่เข้มแข็งพอ ฯลฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาระบบยาอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการผ่านการสร้างความรู้และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนต่างๆ แต่ความซับซ้อนของระบบยา ทำให้กระบวนการสร้างความรู้ต้องการนักวิชาการสหสาขาที่สนใจและทำงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน สวรส. จึงได้ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มของนักวิชาการที่สนใจ เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิจัยระบบยาขึ้น โดยมีการประชุมหารือกันครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2552 เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยที่สำคัญและพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นสวรส. ได้สนับสนุนนักวิชาการที่สนใจทำงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว โดยประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายซึ่งจะเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ผลจากการเชื่อมโยงดังกล่าวทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนานโยบาย และเข้าใจกระบวนการนโยบายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เครือข่ายวิจัยระบบยา มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของนักวิจัยที่ได้ร่วมงานวิจัยและผลักดันนโยบายในช่วงที่ผ่านมา สวรส. จึงได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายวิจัยระบบยา ครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเครือข่ายวิจัยระบบยาด้วยเอกสารฉบับนี้ รวบรวมสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมเครือข่ายวิจัยระบบยาครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งคำบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิการอภิปรายกลุ่มของวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ และสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย สวรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะมีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการสรุปบทเรียนการทำงานของเครือข่ายวิจัยระบบยาที่ผ่านมา บทเรียนที่จะทำให้จังหวะก้าวต่อของเครือข่ายเป็นไปอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นth_TH
dc.description.abstractภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent28897971 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบยาen_US
dc.titleสู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.description.publicationเอกสารสรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ"สู่วิสัยทัศน์วิจัยระบบยาประเทศไทย ปี 2560" วันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานครen_US
dc.identifier.callnoQV736 ส881ส 2554en_US
dc.subject.keywordการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านยาen_US
dc.subject.keywordการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรen_US
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา. "สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560." 2554. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3352">http://hdl.handle.net/11228/3352</a>.
.custom.total_download473
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year7

Fulltext
Icon
Name: hs1874.pdf
Size: 41.90Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record