Show simple item record

ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์

dc.contributor.authorวิพุธ พูลเจริญen_US
dc.contributor.otherอิสระen_US
dc.date.accessioned2013-01-18T04:08:00Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:29:19Z
dc.date.available2013-01-18T04:08:00Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:29:19Z
dc.date.issued2012-09-30en_US
dc.identifier.otherhs1988en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3713en_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระ สำคัญ และโอกาส ที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่ กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อันส่งผลต่อวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด และกระบวนทัศน์ ในการศึกษาวิจัยของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับระบบสาธารณสุขทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศ การทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ดังกล่าว เกิดขึ้นในวาระการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ สวรส. และผู้อำนวยการ สวรส. เท่ากับเป็นการส่งต่อ ทั้งกระบวนการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการองค์กรสู่คณะผู้รับผิดชอบใหม่ ให้รับพิจารณาดำเนินการต่อไป ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สวรส. ได้สนับสนุนการจัดการงานวิจัยจนส่งผลต่อการปฏิรูประบบการ วิจัยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางสังคมการเมืองของประเทศไทยอย่างกว้างขวางจนปรากฏเป็นโครงสร้าง และระบบสาธารณสุขรองรับความต้องการในประเทศไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษหลัง ดังเช่น การก่อตัวของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิมพ์เขียวข้อเสนอการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนาและรับรองโรงพยาบาล รวมทั้ง การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย จนกำหนดโครงสร้างและกลไกใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาใน พ.ศ. 2550 แม้กระนั้น สวรส. ยังต้องเผชิญกับสองทศวรรษที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ ที่มีผลกระทบสูงมากต่อการวางรูปแบบ กลไก และการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับโลกาภิวัตน์อันมีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองระหว่างประเทศลงไปจนถึงท้องถิ่น ระดับการรวมตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ระดับการปกครองและ การเมืองในประเทศไทย และลงไปถึงในระดับจังหวัด และการปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนของรูปแบบปกครองจัดการ (Governance) ของกระบวนการนโยบายสาธารณะเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อความจำเป็น และเป็นความต้องการใหม่ในการกำหนดระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย และจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุข ที่สามารถปรับตัวการจัดองค์กรของ สวรส. ให้สอดคล้อง กลมกลืนกับกรอบแนวคิดที่เปลี่ยนไปทางสังคมการเมืองในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกระบวนการนโยบายภายในประเทศ เข้ากับการเปลี่ยนผ่านในระดับโลก การทบทวน และประมวลวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด (Frameworks) ทฤษฎี (Theories) และรูปแบบ (Models) ในการทำความเข้าใจกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) รวมถึงการใช้ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้ ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวม จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การกำหนดนโยบาย และบริหารจัดการของ สวรส. ได้นำเอากรอบแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ ในการศึกษาวิจัยระบบสาธารณสุขของประเทศไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนช่วยให้ สวรส. ได้ใช้ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้ มากำหนด ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ชี้นำการดำเนินงานของสถาบันต่อไป.en_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent357991 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorphwiput@gmail.comen_US
dc.identifier.callnoWA540 ว643ย 2555en_US
dc.identifier.contactno55-046en_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์en_US
dc.subject.keywordนโยบายสาธารณะen_US
dc.subject.keywordบริการทางการแพทย์en_US
.custom.citationวิพุธ พูลเจริญ. "ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์." 2012. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3713">http://hdl.handle.net/11228/3713</a>.
.custom.total_download52
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1988.pdf
Size: 379.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record