Show simple item record

ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์

dc.contributor.authorวิพุธ พูลเจริญen_US
dc.date.accessioned2013-01-18T04:08:00Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:29:19Z
dc.date.available2013-01-18T04:08:00Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:29:19Z
dc.date.issued2555-09-30en_US
dc.identifier.otherhs1988en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3713en_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระสำคัญ และโอกาสที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อันส่งผลต่อวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด และกระบวนทัศน์ในการศึกษาวิจัยของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับระบบสาธารณสุขทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ การทบทวนยุทธศาสตร์และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ดังกล่าว เกิดขึ้นในวาระการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ สวรส. และผู้อำนวยการ สวรส. เท่ากับเป็นการส่งต่อ ทั้งกระบวนการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการองค์กรสู่คณะผู้รับผิดชอบใหม่ ให้รับพิจารณาดำเนินการต่อไป ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สวรส. ได้สนับสนุนการจัดการงานวิจัยจนส่งผลต่อการปฏิรูประบบการวิจัยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางสังคมการเมืองของประเทศไทยอย่างกว้างขวางจนปรากฏเป็นโครงสร้าง และระบบสาธารณสุขรองรับความต้องการในประเทศไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษหลัง ดังเช่น การก่อตัวของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิมพ์เขียวข้อเสนอการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนาและรับรองโรงพยาบาล รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย จนกำหนดโครงสร้างและกลไกใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาใน พ.ศ. 2550 แม้กระนั้น สวรส. ยังต้องเผชิญกับสองทศวรรษที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ ที่มีผลกระทบสูงมากต่อการวางรูปแบบ กลไก และการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับโลกาภิวัตน์อันมีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองระหว่างประเทศลงไปจนถึงท้องถิ่น ระดับการรวมตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ระดับการปกครองและ การเมืองในประเทศไทย และลงไปถึงในระดับจังหวัด และการปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนของรูปแบบปกครองจัดการ (Governance) ของกระบวนการนโยบายสาธารณะเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อความจำเป็น และเป็นความต้องการใหม่ในการกำหนดระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย และจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุข ที่สามารถปรับตัวการจัดองค์กรของ สวรส. ให้สอดคล้อง กลมกลืนกับกรอบแนวคิดที่เปลี่ยนไปทางสังคมการเมืองในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกระบวนการนโยบายภายในประเทศ เข้ากับการเปลี่ยนผ่านในระดับโลก การทบทวน และประมวลวิวัฒนาการของกรอบแนวคิด (Frameworks) ทฤษฎี (Theories) และรูปแบบ (Models) ในการทำความเข้าใจกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) รวมถึงการใช้ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้ ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวม จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การกำหนดนโยบาย และบริหารจัดการของ สวรส. ได้นำเอากรอบแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ ในการศึกษาวิจัยระบบสาธารณสุขของประเทศไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนช่วยให้ สวรส. ได้ใช้ความรู้ และความเข้าใจเหล่านี้มากำหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์ ชี้นำการดำเนินงานของสถาบันต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWA540 ว643ย 2555en_US
dc.identifier.contactno55-046en_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์en_US
dc.subject.keywordนโยบายสาธารณะen_US
dc.subject.keywordบริการทางการแพทย์en_US
.custom.citationวิพุธ พูลเจริญ. "ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3713">http://hdl.handle.net/11228/3713</a>.
.custom.total_download63
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1988.pdf
Size: 379.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record