Show simple item record

การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555

dc.contributor.authorสงครามชัย ลีทองดีth_TH
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.date.accessioned2013-01-24T05:34:39Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:29:52Z
dc.date.available2013-01-24T05:34:39Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:29:52Z
dc.date.issued2555en_US
dc.identifier.otherhs1993en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3724en_US
dc.description.abstractการประเมินผลการดำเนินงานตาม “แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ โดยเน้นการประเมินผลดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อผู้เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจัดทำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในฉบับต่อไป กระบวนการประเมินผลและสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน ใช้กระบวนการเชิงวิชาการตามแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-method approach) โดยประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการทบทวนเอกสารและติดตามผลงานที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงเวลาที่อยู่ในระยะการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยผู้ประเมินเองในการประชุมที่จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบผลการศึกษาแบบสามเส้า (Resulted Triangulations) หลังจากนั้นได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดทำและปรับปรุงแผนหลักฯ ในระยะต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)en_US
dc.format.extent1970249 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลen_US
dc.subjectบริการการแพทย์ฉุกเฉินen_US
dc.subjectการพัฒนาคุณภาพบริการen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555th_TH
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorsongkramchai@gmail.comen_US
dc.identifier.callnoWB105 ส134ก 2555en_US
dc.identifier.contactnoT55-11en_US
.custom.citationสงครามชัย ลีทองดี. "การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3724">http://hdl.handle.net/11228/3724</a>.
.custom.total_download103
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1993.pdf
Size: 1.996Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record