Show simple item record

การออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ

dc.contributor.authorเมธี พิริยกานนท์en_US
dc.contributor.authorศิรินาถ ตงศิริen_US
dc.date.accessioned2013-01-24T06:31:52Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:30:12Z
dc.date.available2013-01-24T06:31:52Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:30:12Z
dc.date.issued2555-08en_US
dc.identifier.otherhs2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3728en_US
dc.description.abstractคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการสนับสนุนการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีพื้นที่ต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล วังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ซึ่งการดำเนินงานได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ฉบับนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการส่งมอบงาน ประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการคัดเลือกบ้านผู้พิการ การรายงานผลข้อมูลจากแบบสอบถามสมรรถนะของผู้พิการและข้อมูลที่อยู่อาศัยเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงแนวทางออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานในลักษณะของแผนปฏิบัติการที่ได้มาจากการประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย พร้อมกับบทสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นแนวทางในการนำผลการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการที่ได้จากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริง และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในลำดับต่อๆ ไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent78815856 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการen_US
dc.rightsสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการen_US
dc.subjectคุณภาพชีวิตของคนพิการen_US
dc.subjectคนพิการen_US
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.subjectผู้สูงอายุen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoNA2545 ม738ก 2555en_US
dc.identifier.contactnoT52-01en_US
.custom.citationเมธี พิริยกานนท์ and ศิรินาถ ตงศิริ. "การออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3728">http://hdl.handle.net/11228/3728</a>.
.custom.total_download309
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year4
.custom.downloaded_fiscal_year7

Fulltext
Icon
Name: hs2007.pdf
Size: 8.586Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record