Show simple item record

บทบาทของโครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทย

dc.contributor.authorภาสกร อินทุมารen_US
dc.contributor.authorภัธทรา โต๊ะบุรินทร์en_US
dc.contributor.authorปวริส มินาen_US
dc.date.accessioned2013-01-25T06:24:48Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:29:35Z
dc.date.available2013-01-25T06:24:48Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:29:35Z
dc.date.issued2555en_US
dc.identifier.otherhs2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3735en_US
dc.description.abstract“โครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเรา” เป็นโครงการที่ประกอบด้วยโครงการย่อยด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะและโครงการศิลปะรวม 12 โครงการ โดยที่โครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราโดยภาพรวมมีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจใหม่ หรือ “จินตนาการใหม่” ในเรื่องคนพิการและความพิการ โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่าโครงการย่อยต่างๆ ที่ประกอบรวมเป็นโครงการใหญ่สามารถสร้างการเรียนรู้ในเชิงปรับเปลี่ยน (transformation) หรือจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ รวมทั้งมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ โดยในการแสวงหาคำตอบนั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโครงการย่อยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนโยบายสาธารณะโดยภาพรวมยังไม่สามารถสร้างการเรียนรู้หรือความเข้าใจชุดใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการได้ และเมื่อพิจารณาว่าจินตนาการใหม่ที่น่าจะเป็นผลมาจากการวิจัยนโยบายสาธารณะคือการผลักดันผลการวิจัยไปสู่นโยบายในทางปฏิบัติก็จะพบว่าโครงการวิจัยยังไม่สามารถสร้างจินตนาการใหม่นี้ได้ โดยปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือการที่โครงการไม่สร้างความเกี่ยวพัน (involvement) กับผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายในกระบวนการวิจัย ส่วนโครงการศิลปะสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในระดับการรับรู้ (reception) แต่ยังไม่ถึงระกับการปรับเปลี่ยนที่ผู้เรียนรู้เกิดการสะท้อนกลับตนเองเชิงวิพากษ์ (critical self-reflection) ว่าเพราะเหตุใดจึงมีความคิดและความเชื่อต่อคนพิการอย่างที่เป็นมา และความคิดเช่นนั้นส่งผลอะไรบ้าง เป็นต้น ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราก็คือการนำเอากรอบคิดในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในเชิงปรับเปลี่ยน (transformative learning design) มาเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการย่อยแต่ละโครงการen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent3703221 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงทางสังคมen_US
dc.subjectคนพิการen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleบทบาทของโครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทยen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoHV1484.T5 ภ493บ 2555en_US
dc.identifier.contactnoT52-01en_US
.custom.citationภาสกร อินทุมาร, ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ and ปวริส มินา. "บทบาทของโครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทย." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3735">http://hdl.handle.net/11228/3735</a>.
.custom.total_download50
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs2003.pdf
Size: 3.667Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record