Show simple item record

การประชุมกลุ่มวิชาการย่อยการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

dc.contributor.authorพินิจ ฟ้าอำนวยผลen_US
dc.contributor.authorPinij Faramnuaypholen_EN
dc.date.accessioned2013-02-01T06:51:46Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:30:09Z
dc.date.available2013-02-01T06:51:46Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:30:09Z
dc.date.issued2555-12en_US
dc.identifier.otherhs2025en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3751en_US
dc.description.abstractการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เป็นความพยายามในการสร้างกรอบของการติดตามระบบสุขภาพในระดับมหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพกับสภาวะสุขภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบสุขภาพ โดยในการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เกิดจากกระบวนการพูดคุยและศึกษากรอบแนวคิดต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ทําให้ได้ชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติขึ้น และมีการนําเสนอสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติครั้งแรก ในรายงานสุขภาพคนไทย 2554 ในครั้งนี้เป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ และประเด็นการนําเสนอภายใต้กรอบของชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาวะสังคม และระบบบริการสุขภาพ โดยเป็นการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติที่ต่อเนื่องต่อไป ทั้งในด้านกระบวนการกําหนดตัวชี้วัด การพัฒนาตัวชี้วัด และการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินระบบสุขภาพ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับสังคม ชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 12 หมวด 24 ตัวชี้วัด โดยหมวดของตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ได้แก่ หมวดสุขภาพปัญญา ที่ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและขาดข้อมูลในการนําเสนอ นอกจากนี้ จากหมวดของตัวชี้วัดทั้ง 12 หมวด ยังสามารถจัดกลุ่มให้มีจํานวนหมวดลดลงได้ อาทิเช่น การรวมหมวดความมั่นคงของชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว ศักยภาพชุมชน และความมั่นคงของสังคม เข้าไว้ในหมวดเดียวกัน คือ หมวดสภาวะสังคม และการรวมหมวดที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพทั้ง 3 หมวด เข้าไว้ด้วยกัน ทําให้เหลือจํานวนหมวดเพียง 6 หมวด เพื่อให้ง่ายต่อการนําเสนอ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาวะสังคม และระบบบริการสุขภาพ โดยจะนําเสนอแยกในแต่ละหมวดth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Indicatorsen_US
dc.subjectตัวชี้วัดสุขภาพen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectHealth Policyen_US
dc.subjectการบริหารงานสาธารณสุขen_US
dc.subjectนโยบายด้านสุขภาพen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleการสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.title.alternativeการประชุมกลุ่มวิชาการย่อยการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWA540 พ685ก 2555en_US
dc.identifier.contactno55-028en_US
.custom.citationพินิจ ฟ้าอำนวยผล and Pinij Faramnuayphol. "การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3751">http://hdl.handle.net/11228/3751</a>.
.custom.total_download130
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year7

Fulltext
Icon
Name: hs2025.pdf
Size: 4.163Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record