Show simple item record

การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.authorทัศนัย ขันตยาภรณ์en_US
dc.contributor.authorพสุภา ชินวรโสภาคen_US
dc.contributor.authorนัฐวุฒิ สิงห์กุลen_US
dc.contributor.authorศศิธร ศิลป์วุฒยาen_US
dc.contributor.authorนงลักษณ์ ดิษฐวงษ์en_US
dc.contributor.authorกฤติกา พนาธนสารen_US
dc.date.accessioned2013-08-14T05:23:53Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:30:36Z
dc.date.available2013-08-14T05:23:53Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:30:36Z
dc.date.issued2555-11en_US
dc.identifier.otherhs2059en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3880en_US
dc.description.abstractการวิจัยเพื่อการคาดประมาณประชากรมีเป้าหมายในการศึกษาหาวิธีการคาดประมาณประชากรต่างด้าวที่อพยพมาจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการจัดบริการอนามัยแม่และเด็กและการเสริมสร้างความครอบคลุมของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนประชากรต่างด้าวจากฐานข้อมูลที่มีอยู่กับการศึกษาภาคสนาม โดยข้อมูลมาจากหน่วยงาน คือ 1) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2) สำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ 3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางในการกำหนดพื้นที่สำรวจใช้พื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ Census Block ซึ่งเป็นอาณาเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการคาดประมาณประชากรร่วมกับฐานข้อมูลต่างๆen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent2795751 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherHealth Conterparts Consulting และองค์การแพธen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆen_US
dc.subjectอนามัยแม่และเด็กen_US
dc.subjectการวางแผนครอบครัวen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWA310 ท362ก 2555en_US
dc.identifier.contactno54-060en_US
.custom.citationทัศนัย ขันตยาภรณ์, พสุภา ชินวรโสภาค, นัฐวุฒิ สิงห์กุล, ศศิธร ศิลป์วุฒยา, นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ and กฤติกา พนาธนสาร. "การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3880">http://hdl.handle.net/11228/3880</a>.
.custom.total_download202
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2059.pdf
Size: 2.826Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record