Show simple item record

แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557

dc.contributor.authorคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครen_US
dc.contributor.editorพัชนี ธรรมวันนาen_US
dc.contributor.editorแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์en_US
dc.contributor.editorณัฐินี บัณฑะวงค์en_US
dc.date.accessioned2014-03-28T07:58:15Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:06:18Z
dc.date.available2014-03-28T07:58:15Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:06:18Z
dc.date.issued2557-01en_US
dc.identifier.isbn9786161119904en_US
dc.identifier.otherhs2098en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3993en_US
dc.description.abstractกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรที่มีมากขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประเทศในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ เพื่อให้การประสานงานระดับนโยบายและการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และของเขตบริการสุขภาพสร้างความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการทำงานร่วมกันสู่การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีลักษณะเป็นมหานครขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและซับซ้อนทั้งด้านสังคม ประชากร และระบบบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและหน่วยบริการมีเตียงในการรองรับการบริการของประชาชนไม่เพียงพอ ระบบส่งต่อไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความคาดหวังต่อการบริการที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความแออัดของผู้ไปรับบริการมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานในทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการแผนงาน/ โครงการและคัดเลือกตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 2. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกันจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้คือ 1) สอดคล้องกับนโยบาย (Policy issues) 2) มีงบประมาณดำเนินการ(Budget plan 57) 3) มีหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐนอกสังกัดและภาคเอกชน (Stakeholders) 4) สามารถวัดผลดำเนินการได้ (Measurable) 3. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ตัวชี้วัดในการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน จำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมจำนวน 150 คนจากหน่วยงานทุกสังกัด จำนวน 58 หน่วยงาน 4. จัดทำแผนบูรณาการเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสาร การดำเนินงาน และกำกับติดตาม ประเมินผลร่วมกัน แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรค 6 เรื่อง การรักษาพยาบาล 5 เรื่อง และการควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขด้านการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแล (Regulator) การจัดทำแผน บูรณาการเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าว คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลฯ มีความคาดหวังต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจังในการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกระดับ ทุกสังกัดว่าจะช่วยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประชาชน และสถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ สามารถเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม รสนิยมและการดำรงชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่แบบกรุงเทพมหานคร และมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กำหนดส่งผลให้เกิดการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศบรรลุผลตามเป้าประสงค์การมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1805341 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557en_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoW84 ผ931 2557en_US
dc.identifier.contactnoT56-23en_US
dc.subject.keywordแผนบูรณาการen_US
.custom.citationคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. "แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557." 2557. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3993">http://hdl.handle.net/11228/3993</a>.
.custom.total_download430
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2098.pdf
Size: 2.488Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record