Show simple item record

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.authorคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครen_US
dc.contributor.editorพัชนี ธรรมวันนาen_US
dc.contributor.editorแสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์en_US
dc.contributor.editorณัฐินี บัณฑะวงค์en_US
dc.date.accessioned2014-03-28T08:21:16Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:06:35Z
dc.date.available2014-03-28T08:21:16Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:06:35Z
dc.date.issued2014-01en_US
dc.identifier.isbn9786161120283en_US
dc.identifier.otherhs2100en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3995en_US
dc.description.abstractกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นลำดับที่ 13 ของโลก มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านสัญชาติ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึง ความแตกต่างทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตกรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนด้านการบริหารจัดการที่แตกต่างจากเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาคอื่นของประเทศ เนื่องจากมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านสุขภาพระดับท้องถิ่นที่เป็นลักษณะเขตปกครองพิเศษตามพระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีมาตรา 89 ยังระบุให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลด้วย จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพพื้นฐานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น มีหน่วยบริการสุขภาพจำนวนทั้งหมด 4,687 แห่ง และส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ประกอบด้วย(1) ประเภทที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 141 แห่ง จำนวนเตียงรวม 31,622 เตียง ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ 70.92 แต่มีจำนวนเตียงน้อยกว่าภาครัฐ (2) ประเภทไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 4,546 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ 97.01 และพบว่าหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐมีจำนวนบุคลากรทุกประเภทสูงกว่าภาคเอกชนประมาณสองเท่า เป็นต้น การจัดทำเอกสารข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ ได้พยายามรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่นี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง และทันสมัย จากหน่วยงานทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานเขตบริการสุขภาพส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปลายปีงบประมาณ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสถานการณ์และปัญหาระบบสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ทบทวนกลไกและกระบวนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและการติดตามประเมินผลร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัดในมิติต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค เป็นต้น รวมทั้งการควบคุมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารข้อมูลพื้นฐานทั่วไปฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและประเมินผลการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกัน และจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการดำเนินงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระยะยาวต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.en_US
dc.format.extent1645194 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectเขตบริการสุขภาพen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานครen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoW84 ข291 2557en_US
dc.identifier.contactnoT56-23en_US
.custom.citationคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. "ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร." 2014. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3995">http://hdl.handle.net/11228/3995</a>.
.custom.total_download596
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year20
.custom.downloaded_fiscal_year25

Fulltext
Icon
Name: hs2100.pdf
Size: 2.301Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record