Show simple item record

ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย

dc.contributor.authorเพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์th_TH
dc.contributor.authorศิริขวัญ บริหารth_TH
dc.contributor.authorวีระศักดิ์ พุทธาศรีth_TH
dc.date.accessioned2015-03-02T06:25:31Z
dc.date.available2015-03-02T06:25:31Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.otherhs2129
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4245
dc.description.abstractการใช้ยาไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่คำนึงถึงเชื้อดื้อยา การใช้ยาราคาแพงนอกบัญชียาหลัก การใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การใช้ยาโดยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนใช้ยาด้วยตนเองที่ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการประเมินคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรับรองคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพและกองทุนต่าง ๆ แต่การประเมินคุณภาพการสั่งยาและผลที่เกิดขึ้นตามมาในด้านความสมเหตุผลในการใช้ยังจำกัดอยู่เฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่วนใหญ่ใช้เพื่อการตรวจสอบกำกับดูแลมากกว่าเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการใช้ยาให้สมเหตุผล การประเมินและติดตามสถานการณ์การสั่งยาที่ไม่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่ควรทำก่อนการดำเนินการและติดตามผลการแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นระยะ ๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สะท้อนปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในปัจจุบัน มีความถูกต้องทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในใช้จริง ผู้วิจัยจึงพัฒนาตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลชุดนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลth_TH
dc.subjectการใช้ยาth_TH
dc.subjectตัวชี้วัดth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทยth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoQV55 พ883ต 2558
dc.identifier.contactno54-058en
.custom.citationเพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์, ศิริขวัญ บริหาร and วีระศักดิ์ พุทธาศรี. "ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4245">http://hdl.handle.net/11228/4245</a>.
.custom.total_download974
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year13
.custom.downloaded_fiscal_year21

Fulltext
Icon
Name: hs2129.pdf
Size: 1.031Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record