Show simple item record

ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว

dc.contributor.authorสุพัตรา ศรีวณิชชากรth_TH
dc.contributor.authorทัศนีย์ ญาณะth_TH
dc.contributor.authorพฤกษา บุกบุญth_TH
dc.contributor.authorปิยฉัตร ตระกูลวงษ์th_TH
dc.contributor.authorSupattra Srivanichakornen_US
dc.date.accessioned2015-04-21T09:05:22Z
dc.date.available2015-04-21T09:05:22Z
dc.date.issued2558-04
dc.identifier.otherhs2148en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4250
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาเชิงสำรวจอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงานและบทบาทของหมอครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งต้องการทราบความคิดเห็น ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องจากแต่ละระดับเพื่อการพัฒนาตามนโยบาย FCT โดยสามารถใช้ผลการศึกษานี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการติดตามกำกับสถานการณ์การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอประจำครอบครัวในระยะต่อไป การศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลสำรวจด้วยแบบสอบถาม ที่สำรวจกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และการสุ่มสำรวจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และการสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้รับผิดชอบงานในสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ผลการศึกษานี้ได้สะท้อนสถานการณ์พื้นฐานของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทีมหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยทั่วประเทศในระยะเริ่มต้นที่มีการประกาศนโยบายหมอครอบครัวทั่วไทยที่พบว่าหน่วยบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างน้อยร้อยละ 60 มีบางส่วนที่ยังดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องไม่เป็นระบบ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาให้เป็นระบบและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) เนื้อหาของผลการศึกษาได้แสดงถึงสถานการณ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งระบบสนับสนุนการดำเนินงานจากทีมสุขภาพระดับอำเภอ การจัดการถ่ายทอดนโยบายในระดับจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอแนะของพื้นที่ในการพัฒนางานเรื่องนี้ให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหวังว่าผลการศึกษานี้ทั้งหมด จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนสถานการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการปฐมภูมิ และการจัดการทีมหมอครอบครัวได้เบื้องต้น ที่นำไปสู่การปรับ พัฒนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectหมอประจำครอบครัวth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพชุมชนth_TH
dc.subjectระบบบริการปฐมภูมิth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัวth_TH
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoW84.6 ส829ผ 2558
dc.identifier.contactno58-010en_US
.custom.citationสุพัตรา ศรีวณิชชากร, ทัศนีย์ ญาณะ, พฤกษา บุกบุญ, ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ and Supattra Srivanichakorn. "ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4250">http://hdl.handle.net/11228/4250</a>.
.custom.total_download1201
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year22
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2148.pdf
Size: 5.564Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record