Show simple item record

People With Disabled, Phitsanulok Taxi on Demand Systems

dc.contributor.authorพัฒนา ราชวงศ์th_TH
dc.contributor.authorสิทธิชัย ชูสำโรงth_TH
dc.contributor.authorอัมพวัลย์ คำเชียงเงินth_TH
dc.contributor.authorPathana Rachavongen_EN
dc.contributor.authorSittichai Choosumrongen_EN
dc.contributor.authorAmphawan Kham-Chiangngernen_EN
dc.date.accessioned2016-02-02T07:52:17Z
dc.date.available2016-02-02T07:52:17Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.otherhs2224
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4392
dc.description.abstractงานวิจัย เรื่อง “ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก”นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการเดินทางของคนพิการและการให้บริการของผู้ประกอบการ/คนขับแท็กซี่ โดยได้ทบทวนเพื่อหาข้อกำหนด/มาตรฐานบริการเดินทางของคนพิการนานาประเทศและประเทศไทย วิเคราะห์หาความเหมาะสมของการสนับสนุนและอุดหนุนระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการ และออกแบบและทดลองโปรแกรมระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการ ซึ่งการสำรวจข้อมูลการเดินทางและการบริการการเดินทางคนพิการนั้น ใช้เครื่องมือจำแนกสภาพร่างกาย ความพิการ และสุขภาพ International Classification of Functioning, Disability and Health หรือ ICF ตามแบบขององค์การอนามัยโลก และใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ รวมถึงจัดการประชุมและการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ การดำเนินการวิจัยอีกส่วนหนึ่ง ได้มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลการสื่อสารและให้บริการแท็กซี่คนพิการบน Smart Phone และ Internet Mapserver เพื่อให้ศูนย์ประสานงานของแท็กซี่สามารถจำแนกผู้โดยสารและกำหนดแท็กซี่ที่มีความพร้อมในการให้บริการคนพิการไปรับส่งคนพิการ ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก ดำเนินการไปได้ ณ ระดับหนึ่ง ที่หลายฝ่ายเห็นร่วมกันว่าเป็นระบบที่ดี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการของเมืองพิษณุโลก และใช้เป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่นๆ ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันได้ แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำโครงสร้างและระบบการจัดการให้มีความชัดเจน ทั้งในด้านรูปแบบและโครงสร้าง หน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การดำเนินการให้ชัดเจนด้านกฎระเบียบ ภาษี ผลประโยชน์ และการจูงใจภาคธุรกิจth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectผู้พิการth_TH
dc.subjectระบบบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectการเดินทางth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลกth_TH
dc.title.alternativePeople With Disabled, Phitsanulok Taxi on Demand Systemsth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThe aims of the study of “People With Disabled, Phitsanulok Taxi on Demand Systems” focus on four main components which are; 1) to survey the transportation demand of people with disability and the ability to provide service by the entrepreneur/taxi drivers; 2) to review the regulations and/or the standards of transportation service for disabled people that are represented both in Thailand and in other countries around the world; 3) to analyze and to find the appropriate way to support and assist the taxi service system for people with disability; 4) to design and to experiment the taxi service information system for people with disability. The study found that 1. Transportation is essential for people with disability. It does not only provide a need purposely for disabled people but also it does reframe the society’s perspective toward disability. 2. Taxi service in Phitsanulok can be able to serve the people with disability in six aspects, which consist of; 1) the indistinguishable feeling of disabled people from ordianary ones when using the taxi service; 2) the assistance for getting into and out from the vehicle; 3) the assistance of taxi driver for lifting the passenger’s belongings; 4) the ability of taxi driver to communicate with the passenger when providing the service; 5) the hospitality and service mind to serve people with disbility; and 6) the ability to assist in case of emergency. 3. The designed information system is called “TODIS: Taxi on Demand Information System”. It purposely aims to represent a user friendly interface and comprehensive information regarding transportation service for disability, which can be viewed in the following links: http://www.wearehappy.sci.nu.ac.th/plk/taxi4dp/ and http://www.wearehappy.sci.nu.ac.th/plk/taxi4dp/taxiservice.html 4. The foundation of taxi service system for people with disability in Phitsanulok is an important key point to consider and it is needed to perform in order to improve the system to be a suitable and functional service in the future. According to the results of the study, it is suggested that; 1) the taxi drivers have to customize their vehicles to suit the disabled person; 2) it is necessary to build the knowledge and attitude of the taxi drivers toward the disabilties; 3) the taxi service is needed to call via the call center service; 4) local administrative organization plays an important role in terms of transportation service for disability due to it has responsibility to improve the wellbeing and quality of life of the disabled people who live in the area of responsibility; and 5) it is necessary to determine the reasonable extra transportation fee for people with disability.en_EN
dc.identifier.callnoHV1568 พ532ร 2558
dc.identifier.contactno58-021en_EN
.custom.citationพัฒนา ราชวงศ์, สิทธิชัย ชูสำโรง, อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน, Pathana Rachavong, Sittichai Choosumrong and Amphawan Kham-Chiangngern. "ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4392">http://hdl.handle.net/11228/4392</a>.
.custom.total_download49
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2224.pdf
Size: 3.633Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record