Show simple item record

การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ

dc.contributor.authorสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการth_TH
dc.contributor.authorมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะth_TH
dc.date.accessioned2016-09-26T07:18:37Z
dc.date.available2016-09-26T07:18:37Z
dc.date.issued2559-06
dc.identifier.issn9786169261810
dc.identifier.otherhs2289
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4561
dc.description.abstractการติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) และมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ 2) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการช่องปากของคนพิการ ดำเนินการใน 6 จังหวัด (ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุบลราชธานี นครราชสีมา สงขลา และน่าน) มีชมรมทันตกรรมสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ ที่บริหารแผนฯ โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การดำเนินการโครงการนี้ เริ่มช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 - กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อติดตามการบรรลุเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคของชุดโครงการฯ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและผลลัพธ์การเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของคนพิการในพื้นที่ปฏิบัติการ และ 3) เพื่อสังเคราะข้อเสนอในการปรับปรุงทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการในระยะต่อไป โดยเก็บข้อมูลจากคนพิการและผู้ดูแล ทันตบุคลากร นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมหรือโครงการย่อยในชุดโครงการฯ วิธีการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การประเมินกระบวนการและการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ผลลัพธ์การเข้าถึงบริการฯ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในภาพรวม 2) การถอดบทเรียนกรณีศึกษาการดำเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 3) การสังเคราะห์ข้อเสนอในการปรับปรุงทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการในระยะต่อไป วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ทบทวนเอกสารโครงการ รายงาน กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการส่งแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเฉพาะทางไปรษณีย์ถึงทันตบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการและการบริการทุกคนรวม 40 คน แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 8 ข้อ ความพึงพอใจต่อโครงการ 10 ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากคนพิการ 15 ข้อ ปัญหาอุปสรรค 5 ด้าน และข้อเสนอแนะ และ 3) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การออกหน่วยบริการ การจัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า และสรุปบทเรียนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)th_TH
dc.rightsสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)th_TH
dc.subjectคนพิการth_TH
dc.subjectฟัน--การดูแลและสุขวิทยาth_TH
dc.subjectสุขภาพช่องปากth_TH
dc.subjectบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectทันตกรรม, บริการth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)th_TH
dc.titleการติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoWU113 ก452 2559
.custom.citationสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ and มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ. "การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4561">http://hdl.handle.net/11228/4561</a>.
.custom.total_download252
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs2289.pdf
Size: 6.806Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record