Show simple item record

Molecular Alteration Profile and Metabolomic Biomarker Discovery of Lung Cancer in Thai Population

dc.contributor.authorธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนาth_TH
dc.contributor.authorThanyanan Reungwetwattanaen_EN
dc.date.accessioned2017-08-25T04:09:27Z
dc.date.available2017-08-25T04:09:27Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.otherhs2352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4766
dc.description.abstractเนื่องจากปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งปอดนั้นได้มีวิวัฒนาการหลายๆ วิธี ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิม หรือการรักษาแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่และได้ผลดีมาก โดยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมถึงเพิ่มอัตราตอบสนองต่อการรักษาและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ดังนั้นการศึกษานี้มุ่งที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในคนไทย ซึ่งอาจจะต่างกับที่พบในผู้ป่วยมะเร็งปอดจากประเทศต่างๆ และผลจากการศึกษานี้จะนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตยาโดยคนไทยเพื่อคนไทย ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปร่วมกับ Excellence Center of Drug Discovery (ECDD) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นโดยการทำ Next generation sequencing ทั้งใน FFPE และ ใน Fresh frozen tumor tissue โดยขณะนี้วิเคราะห์เฉพาะยีนกลายพันธุ์ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งขณะนี้ในผู้ป่วย 56 ราย ที่ได้ดำเนินการทำวิจัยแล้วนั้นพบ EGFR mutation 39%, BRAF mutation 13%, KRAS mutation 20%, MET mutation 2% และได้พบผู้ป่วยที่มียีนกลายพันธุ์มากกว่า 1 ตำแหน่ง หรือมากกว่า 1 ยีน อีก 9 ราย (16%) ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก และจากผลเบื้องต้นนี้ จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนกับที่พบในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่เป็น Caucasian ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการศึกษาในลำดับถัดไปในปีที่สองของการทำโครงการวิจัยนี้ ซึ่งเราจะได้จำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นรวมถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ของยีนกลายพันธุ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปอด หรือที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง โดยอาจจะพบได้มากในคนไทย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่พบในประเทศ หรืออาจจะเป็นยีนที่ถูกค้นพบขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปอดในคนไทยได้ นอกจากการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งปอดที่ได้กล่าวไปแล้ว การศึกษานี้ยังมุ่งเน้นถึงการศึกษาถึงกลไกการป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการป้องกันโรคมะเร็งจากยารักษาเบาหวาน คือ ยา Metformin, ยาป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือดขาว คือ ยา Aspirin, และยาลดระดับไขมันในเลือด คือ กลุ่มยา Statins ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่ได้รายงานสู่สาธารณชนไปก่อนหน้านี้ในฐานข้อมูลต่างๆ พบว่า ยาทั้งสามกลุ่มนี้ อาจจะมีฤทธิ์ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ ซึ่งยาทั้งสามกลุ่มนี้เกี่ยวเนื่องกับ metabolism ในร่างกาย ดังนั้น cancer metabolism น่าจะเป็นแขนงหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาและอาจจะนำมาสู่การป้องกันโรคมะเร็งในอนาคตได้ ดังนั้นการศึกษานี้ทางทีมผู้วิจัยมีความสนใจมุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่องนี้ โดยได้ทำการศึกษาใน population based study ที่มีการติดตามที่ยาวนานที่สุดในประเทศ และมีปริมาณผู้ที่อยู่ในโครงการนี้จำนวนมาก ซึ่งก็คือ ฐานข้อมูล EGAT (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) โดยผลเบื้องต้นพบว่ายากลุ่ม Statins นั้น สามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมี Hazard ratio ที่ 0.42 (P <0.001) ส่วนยา Aspirin และ ยา Metformin นั้น ก็สามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติ ถึงแม้ว่ารายงานนี้จะเป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้น แต่เป็นผลการศึกษาที่น่าสนใจมาก และสามารถที่จะพัฒนาวิธีการป้องกันโรคมะเร็งได้ ต่อไปในอนาคต คงต้องรอผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกให้แล้วเสร็จ ในการรายงานผลครั้งถัดไป กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปอดแบบมุ่งเป้า มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในโรคมะเร็งปอดในคนไทยว่าเป็นอย่างไร จะได้นำไปสู่การพัฒนายาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็ง และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการศึกษาถึงการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญมากของประเทศไทย ทางทีมผู้วิจัยเชื่อว่า cancer metabolism จะเป็นส่วนที่มีบทบาทในการศึกษาในเชิงการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งขณะนี้โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายลำดับที่หนึ่งของประชากรไทยอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องพัฒนาการวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectปอด--มะเร็งth_TH
dc.subjectLung--Canceren_US
dc.subjectพันธุกรรมth_TH
dc.subjectCancer Metabolismen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็งปอดในคนไทยth_TH
dc.title.alternativeMolecular Alteration Profile and Metabolomic Biomarker Discovery of Lung Cancer in Thai Populationen_US
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeCurrently, lung cancer treatment has been developing in several approaches such as; conservative chemotherapy or novel targeted therapies which increase the overall response rate, survival rate with good quality of life for the patients. Thus this research project’s goal is to explore the molecular alterations in Thai lung cancer patients which could be different from the other ethnicities. The result of this research will lead to targeted drug development in Thailand for Thai lung cancer patients which the investigators will co-operate with ECDD (Excellence Center of Drug Discovery). This center was established in July 2016 by the co-operation and commitment between Faculty of Science, Mahidol University and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The preliminary result of molecular alterations in 56 Thai lung cancer patients from this research project by NGS method from both FFPE and fresh frozen tumor tissue (initial analyzed only the common mutations in lung cancer) showed EGFR mutation 39%, BRAF mutation 13%, KRAS mutation 20%, and MET mutation 2%. We also found 9 patients (16%) whom had more than one mutation. These preliminary results were very interesting and different from the other countries’ results, but we need to wait for the further analysis in larger sample size including deeper analysis for novel and uncommon mutations in Thai lung cancer patients in the second and third year for this research project. Even though we explore the diagnostic technique and the approach for lung cancer treatment as mentioned above, but the cancer prevention is also very important for the oncology world right now. The previous literatures reported the role of Metformin (anti-diabetic drug), Aspirin (anti-platelet drug), and Statins (lipid lowering agents) in decreasing cancer incidence rate, but the results were not homogenous and most of studies were small population based studies only. These 3 groups of drug involve in the metabolism of human body, thus cancer metabolism is the important and interesting field which could lead to cancer prevention in the future. This research project also focuses in cancer metabolism and cancer prevention by studying the largest and longest follow-up of population based study in Thailand (EGAT database: Electricity Generating Authority of Thailand). The preliminary results showed Statins had statistically significant decreased the cancer incidence rate with the hazard ratio of 0.42 (P <0.001). Aspirin and Metformin also had the trend of lowering the cancer incidence rate but they were not statistically significant. Although this report is only the initial result, but it is very interesting and fascinating to explore more in term of cancer prevention and wait for the deeper analysis in the next report. In conclusion, the study of molecular alterations in Thai lung cancer patients is very important for targeted drug development in order to drive the innovative lung cancer treatment. However, the other important issue and concern is cancer prevention. Nowadays cancer is the most leading cause of death in Thailand and cancer also causes a lot of burdens in Thailand and Global public health. We believe that cancer metabolism is one of the key factors for cancer prevention in the future which could probably help to prevent and decrease the cancer incidence rate and solve the cancer burden in Thailand.en_US
dc.identifier.callnoWF658 ธ468ก 2560
dc.identifier.contactno58-049
dc.subject.keywordโรคมะเร็งปอดth_TH
.custom.citationธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา and Thanyanan Reungwetwattana. "การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็งปอดในคนไทย." 2560. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4766">http://hdl.handle.net/11228/4766</a>.
.custom.total_download110
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2352.pdf
Size: 2.532Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record