Show simple item record

Healthy Happy Kids Mobile Application (Year 2)

dc.contributor.authorรสวันต์ อารีมิตรth_TH
dc.contributor.authorกุลวดี ศรีพานิชกุลชัยth_TH
dc.contributor.authorชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญth_TH
dc.contributor.authorอรุณี เจตศรีสุภาพth_TH
dc.contributor.authorผกากรอง ลุมพิกานนท์th_TH
dc.contributor.authorสุมิตร สุตราth_TH
dc.contributor.authorภัทรรัตน์ สงทุ่งth_TH
dc.contributor.authorธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์th_TH
dc.date.accessioned2017-10-16T02:21:26Z
dc.date.available2017-10-16T02:21:26Z
dc.date.issued2560-09
dc.identifier.otherhs2369
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4796
dc.description.abstractเด็กเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการได้รับการกำกับดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมสนับสนุนให้เด็กมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและราคาลดลง แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและช่วยในการประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างง่าย เตือนนัดการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพและวัคซีนและมีคำแนะนำที่ง่ายต่อการเข้าใจจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตามกำหนดการกำกับดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน พกพาข้อมูลไปได้ทุกที่ รองรับการใช้งานในวงกว้าง สามารถสำรองข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่มาใส่ได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันคุณลูกมีการใช้งานง่ายและช่วยให้ผู้ปกครองประเมินสุขภาพลูกเบื้องต้นได้เอง มีจุดเด่นตรงที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่และสามารถสำรองข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก ผลการประเมินสุขภาพเด็กในเบื้องต้นไม่มีความแตกต่างกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้คะแนนโดยรวมแก่แอปพลิเคชันคุณลูกมากกว่าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกกลุ่ม แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นเครื่องมือที่น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมผลักดันให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ต่อเนื่องในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.subjectพัฒนาการเด็กth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพ--ในวัยทารกและวัยเด็กth_TH
dc.subjectMobile Applicationen_EN
dc.subjectผลิตภัณฑ์ วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Products, Vaccines and Technologies)th_TH
dc.titleแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2th_TH
dc.title.alternativeHealthy Happy Kids Mobile Application (Year 2)en_EN
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeChildhood is an important age for growth and continuing development. A child is more likely to reach their full potential if they recieved adequate care. The care giver has a crucial role in raising, delveloping and making sure the child receives adequate care and health supervision to enable the child to be healthy so that they become our country's future asset . Mobile applications are becoming more popular with increase usage at affordable prices. We developed a mobile application (KhunLook Mobile Application) as a platform for parents, caregivers and health care providers. It can keep health and immunization records, eases basic child health supervision assessment, developmental screening and enables notifications. It contains health supervision and anticipatory guidance information from creditable sources made readily accessible to its users in Thai language. The information can be accessed from smartphones, tablets or computers and supports numerous and a wide range of users. It also has a back up feature and can be easily updated when health care information and child health supervision guidelines are revised KhunLook Mobile Application is easy to use and enables parents to initially assess their child’s health parameters. It is distinctive for it’s mobile and back-up features; it supports up to date health care knowledge and is scalable. There was no statistically significant difference between the agreement of parent-physician assessment of their child’s health status by using KhunLook Mobile Application or the Maternal and Child Book. KhunLook Mobile Application received higher overall scores than the Maternal and Child Book; the difference was statistically significant in all subject groups. KhunLook Mobile Application benefits parents, caregivers and health care professionals. For maximal potential it should be ongoing studies, it should be endorsed and supported for more user coverage and sustainable future development.en_EN
dc.identifier.callnoWS105 ร176อ 2560
dc.identifier.contactno59-041
dc.subject.keywordแอปพลิเคชันคุณลูกth_TH
dc.subject.keywordKhunLook Mobile Applicationen_EN
dc.subject.keywordแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือth_TH
.custom.citationรสวันต์ อารีมิตร, กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย, ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ, อรุณี เจตศรีสุภาพ, ผกากรอง ลุมพิกานนท์, สุมิตร สุตรา, ภัทรรัตน์ สงทุ่ง and ธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์. "แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2." 2560. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4796">http://hdl.handle.net/11228/4796</a>.
.custom.total_download906
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year11
.custom.downloaded_fiscal_year17

Fulltext
Icon
Name: hs2369.pdf
Size: 15.98Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record