Show simple item record

Options and Guidelines for Urban Health Services System Development in Health Region 3

dc.contributor.authorภูดิท เตชาติวัฒน์th_TH
dc.contributor.authorPhudit Tejativaddhanaen_US
dc.contributor.authorอภิชาต วิสิทธิ์วงษ์th_TH
dc.contributor.authorApichart Wisitwongen_US
dc.contributor.authorไพฑูรย์ อ่อนเกตุth_TH
dc.contributor.authorPaitoon Ongateen_US
dc.contributor.authorพัชรินทร์ สิรสุนทรth_TH
dc.contributor.authorPatcharin Sirasoonthornen_US
dc.contributor.authorทวีศักดิ์ นพเกษรth_TH
dc.contributor.authorTawesak Nopkesornen_US
dc.contributor.authorวินัย ลีสมิทธิ์th_TH
dc.contributor.authorVinai Lee-smidten_US
dc.contributor.authorครรชิต สุขนาคth_TH
dc.contributor.authorKanchit Sooknaken_US
dc.date.accessioned2018-02-13T08:05:47Z
dc.date.available2018-02-13T08:05:47Z
dc.date.issued2560-11
dc.identifier.otherhs2388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4841
dc.description.abstractการวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยศึกษาเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ร่วมกับการศึกษาจากกรณีศึกษา สัมภาษณ์เชิงลึก และ สนทนากลุ่ม โดยเน้นความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมือง ผู้บริหารนโยบายสาธารณสุขระดับเขตและจังหวัด ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 260 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็นงานวิจัยนี้พบว่าสถานการณ์การจัดบริการปฐมภูมิเขตเมืองของทั้ง 2 พื้นที่ มีการบริหารจัดการโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลเป็นแกนหลัก มีการร่วมจัดบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น การวางแผนจัดบริการภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวดำเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ปัจจุบันพบว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลดีขึ้น แต่มาตรฐานยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และยังไม่สามารถสร้างความเป็นเจ้าของระบบให้แก่ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาท้าทายที่สำคัญคือปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและทักษะที่สำคัญ และไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันกับหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณ รวมถึงขาดการสื่อสารเชิงนโยบายในการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองผลการสังเคราะห์ทางเลือกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองพบ 3 รูปแบบสำคัญ ได้แก่ 1) รูปแบบที่มีภาวะการนำหลักโดยกระทรวงสาธารณสุข (รูปแบบปัจจุบัน) 2) รูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนผ่านโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ 3) รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผลการประเมินทางเลือกพบว่ารูปแบบปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกในอุดมคติ ได้แก่ รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจสู่อปท.เนื่องจากอปท.อยู่ใกล้ชิดประชาชนสามารถเข้าใจปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่ได้ดีและสามารถสนับสนุนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบข้อจำกัด คือ รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. ยังขาดศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพ งานวิจัยนี้เสนอว่ารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ผ่านโครงสร้างคณะกรรมการ พชอ. เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน สามารถสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ทำให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนได้มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบบริการปฐมภูมิth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3th_TH
dc.title.alternativeOptions and Guidelines for Urban Health Services System Development in Health Region 3en_US
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThis qualitative study aimed to propose options for developing urban health services system in Health Region 3. The study’s scope involved only primary care systems in urban areas of Nakhonsawan and Kamphaengphet provinces. Literature review, case studies, in-depth interviews, and focus group discussions were administered to collect the data, which focused on participants’ perceptions and collaborative decision-making. 260 informants were recruited purposively, including Mueang District Health Boards, senior health executives at regional and provincial levels, senior health managers from public, private and local government sectors, representatives from community, civil society and health system experts. Thematic and content analysis techniques were used for data analysis. This study showed that the Social Medicine Departments of the regional and provincial hospitals were the major organizations which were responsible for primary care services in urban areas. Though public, private and local government sectors also provided these services. Primary care service planning under the Primary Care Cluster policy was done mainly by the organizations under the Ministry of Public Health (MOPH). This study found that despite the improvement of the services quality, the services quality could not cover all areas nor created a sense of ownership for those in other sectors including civil society. The major challenge was the increasing service demand due to the increase in the number of aging population and patients with Non-Communicable Diseases. Also, there were a shortage of health workforces and lack of health promotion skills as well as a problem of not being able to use the budget effectively for health promotion because of incomprehensible understanding between the service units and the Office of the Auditor General and a lack of policy communication focused on the development of urban health services. The result showed that there could be 3 major options for urban health services system development in Health Region 3: 1) Management through single leadership of the MOPH (Current Model), 2) Management by collaboration between sectors through District Health Board (DHB), and 3) Management through transfer of health mission to the local governments. The assessment of the options showed that the current model may not be able to respond to the challenge effectively. The ideal option was management through the transfer of health mission to the local government, mainly because they were close to their people and could well understand their people’s health problem under the context of their areas, and can encouraged people to take responsibility for their health more effectively. However, these limitations were found; the government had yet to clarify the transfer of mission in relation to health services from the MOPH to the local governments, and, the local administration and personnel lacked the capacity to manage health services. This study proposed that a model of collaboration between sectors through DHB was the best option to move forward. This option could encourage all sectors to learn together and to become involved in the development of the primary care system in an urban setting collaboratively. It could encourage all related sectors, including the people, to have a better understanding of the roles and responsibilities of each sector and to lead to better self-management of the people in the future.en_US
dc.identifier.callnoWA540.JT3 ภ653ก 2560
dc.identifier.contactno60-018
dc.subject.keywordเขตสุขภาพth_TH
.custom.citationภูดิท เตชาติวัฒน์, Phudit Tejativaddhana, อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์, Apichart Wisitwong, ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ, Paitoon Ongate, พัชรินทร์ สิรสุนทร, Patcharin Sirasoonthorn, ทวีศักดิ์ นพเกษร, Tawesak Nopkesorn, วินัย ลีสมิทธิ์, Vinai Lee-smidt, ครรชิต สุขนาค and Kanchit Sooknak. "การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3." 2560. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4841">http://hdl.handle.net/11228/4841</a>.
.custom.total_download239
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year17
.custom.downloaded_fiscal_year21

Fulltext
Icon
Name: hs2388.pdf
Size: 3.885Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record