Show simple item record

Template for Developing Standard Operating Procedures (SOP) for Human Research Ethics Committee, Ministry of Public Health of Thailand 2nd Edition, 2018

dc.contributor.authorสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.date.accessioned2018-10-22T09:31:45Z
dc.date.available2018-10-22T09:31:45Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.isbn9786161138462
dc.identifier.otherhs2447
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4953
dc.description.abstractภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและการสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกของกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพในระดับที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานของประเทศและในระดับสากล ดังนั้น กระบวนการทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จะต้องมีการกำหนดและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ออธิบายรายละเอียดให้ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้เข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักวิชาการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงได้จัดทำต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพได้นำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำต้นแบบฉบับแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ระดับจังหวัดเกือบทุกแห่งได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว จึงเห็นควรมีการทบทวนและพัฒนาต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปกป้องสิทธิศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีและอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ระดับเขตและระดับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุข อันประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับจังหวัดเขตละ 2 คน และผู้แทนจากกรมวิชาการจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่ทบทวนปรับปรุงต้นแบบ SOP ฉบับที่ 1 (ซึ่งจัดทำเมื่อปีงบประมาณ 2558) ให้มีความเหมาะสมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบันและเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและเพิ่มบทที่ 25 “การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงาน (Co-operation between CREC and Local Ethics Committee) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และกระทรวงสาธารณสุขว่า “ทั้งนี้ สถาบันจะกำหนดวิธีการจัดการกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก CREC ไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) ของสถาบัน” ดังที่ปรากฏในต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการวิจัยทางสาธารณสุขth_TH
dc.subjectPublic Health--Researchen_US
dc.subjectจริยธรรมth_TH
dc.subjectEthicsth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561th_TH
dc.title.alternativeTemplate for Developing Standard Operating Procedures (SOP) for Human Research Ethics Committee, Ministry of Public Health of Thailand 2nd Edition, 2018en_US
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoW20.55 ส691ต 2561
dc.subject.keywordการวิจัยในมนุษย์th_TH
.custom.citationสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข and สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. "ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561." 2018. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4953">http://hdl.handle.net/11228/4953</a>.
.custom.total_download265
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month5
.custom.downloaded_this_year16
.custom.downloaded_fiscal_year37

Fulltext
Icon
Name: hs2447.pdf
Size: 8.912Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record