Now showing items 415-434 of 620

  • วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า 

   สมรักษ์ ไชยสิงหกานนท์; สรินยา คำเมือง; อธิตา สุนทโรทก (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-07)
   พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักปฏิบัติที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้เรียนรู้จากความตาย เคยกล่าวว่า แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้นึกถึงและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไรนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ความตายมีบทบาทส ...
  • วาระทางสังคม: กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   คณะทำงานวาระทางสังคม; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   ในปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2561” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   ในปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ รวบรวมไว้ภายใต้ชื่อหนังสือ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของสวรส. ที่ได้สรุป ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2563 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-08)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในมิติต่างๆ โดยในแต่ละปี สวรส. มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ป ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
   แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยู่ในเอกสารนี้เป็นผลลัพธ์และสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพต่อเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดำเนินการโดยกา ...
  • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • สถานการณ์ของคนบนถนนในเมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร 

   ทองพูล บัวศรี (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; อังสุมาลี ผลภาค (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)
  • สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื้อหาประกอบด้วย 1) บริการบำบัดทดแทนไต 2) การเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการบำบัดทดแทนไต และงบประมาณบริการ (รวมทุกสิทธิ) 3) การเปลี่ยนแ ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2548-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...
  • สถานะสุขภาพคนไทย 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : ผลการดำเนินงาน 2536-2537 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
  • สถาปนิกอาทร ตามรอยพ่อ 

   วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2559-06)
   การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อการมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีความสุขนั้น แม้จะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนพิการพึงได้รับ และมีนโยบายรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว แต่บริการนี้ก็ไม่ได้มีโ ...
  • สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   Differently-Abled Architecture DAA เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จัดระบบ ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกายและใจ ...
  • สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 

   โกศล จึงเสถียรทรัพย์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; ธนวรรณ สาระรัมย์ (สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2559-03)
  • สมุดบันทึกการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

   ปัฐยาวัชร ปรากฎผล; Padthayawad Pragodpol; อรุณี ไชยฤทธิ์; Arunee Chaiyarit; อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ; Uthaitip Chanpen; กนกพร เทียนคำศรี; Kanokporn Thiankumsri; ขนิษฐา แสงทอง; Khanittha Sangthong; วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์; Wongtiparrat Manyanon; ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล; Channarong Ruchirachatkool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   สมุดบันทึกการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พัฒนาขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครได้รับรู้ถึงข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง ...