Now showing items 327-346 of 536

  • วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า 

   สมรักษ์ ไชยสิงหกานนท์; สรินยา คำเมือง; อธิตา สุนทโรทก (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2007-07)
   พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักปฏิบัติที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้เรียนรู้จากความตาย เคยกล่าวว่า แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้นึกถึงและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไรนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ความตายมีบทบาทส ...
  • วาระทางสังคม: กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   คณะทำงานวาระทางสังคม; สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-09)
   “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2561 เล่ม 1 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-09)
   ในปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2561 เล่ม 1” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-07)
   แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยู่ในเอกสารนี้เป็นผลลัพธ์และสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพต่อเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดำเนินการโดยกา ...
  • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-08)
  • ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-02-19)
  • สถานการณ์ของคนบนถนนในเมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร 

   ทองพูล บัวศรี (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2013-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูญวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2005-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...
  • สถานะสุขภาพคนไทย 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : ผลการดำเนินงาน 2536-2537 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • สถาปนิกอาทร ตามรอยพ่อ 

   วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2016-06)
   การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อการมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีความสุขนั้น แม้จะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนพิการพึงได้รับ และมีนโยบายรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว แต่บริการนี้ก็ไม่ได้มีโ ...
  • สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016)
   Differently-Abled Architecture DAA เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จัดระบบ ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกายและใจ ...
  • สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 

   โกศล จึงเสถียรทรัพย์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; ธนวรรณ สาระรัมย์ (สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2016-03)
  • สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2008-07)
   ผมเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลชุมชนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นมีพี่บางคนบอกว่าผมนั่งทับทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล หากรู้จักใช้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมาก ด้วยความที่ไม่มีทั้งความฉลาดและความเฉลียวมากพอ ผมจึงต้องถามกลับไปด้วยคำถาม ...
  • สรุปการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา 

   สุณี เลิศสินอุดม; อํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; ศิริรัตน์ ตันปิชาต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-07)
  • สรุปการประชุม เรื่อง การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้ 

   สมพนธ์ ทัศนิยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-07)
  • สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต Southern R2R's Got Talent อัจฉริยะภูมิปัญญา R2R ชาวใต้ 

   บุญพา เชื้อพราหมณ์; ละมุน คงเพชร; อมรรัตน์ ลิ่มเฮง; ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ; หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-07)
  • สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R" 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย; เปรมวดี แสนเสนาะ; อุมาภรณ์ เรืองภักดี; พินิต ชินสร้อย; ทนง ประสานพานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-07)