Now showing items 410-429 of 620

  • รายวิชาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีวิชา สค.๔๙๖ วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ติดยาและสารเสพติด 

   โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด (โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2553)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปปฏิบัติงานจริงได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และผลกระทบของยาเส ...
  • รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; ภาวิกา ปิยมาพรชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-08-31)
  • ร่วมใจภาคีสุขภาพ 

   กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  • ร้อยเรียงเรื่องเล่า การบำบัดดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-10)
   จากงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ศึกษาบทเรียนจากหน่วยงา ...
  • วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า 

   สมรักษ์ ไชยสิงหกานนท์; สรินยา คำเมือง; อธิตา สุนทโรทก (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-07)
   พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักปฏิบัติที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้เรียนรู้จากความตาย เคยกล่าวว่า แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้นึกถึงและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไรนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ความตายมีบทบาทส ...
  • วาระทางสังคม: กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   คณะทำงานวาระทางสังคม; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   ในปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2561” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   ในปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ รวบรวมไว้ภายใต้ชื่อหนังสือ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของสวรส. ที่ได้สรุป ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2563 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-08)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในมิติต่างๆ โดยในแต่ละปี สวรส. มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ป ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
   แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยู่ในเอกสารนี้เป็นผลลัพธ์และสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพต่อเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดำเนินการโดยกา ...
  • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข : บทบาทและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • สถานการณ์ของคนบนถนนในเมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร 

   ทองพูล บัวศรี (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; อังสุมาลี ผลภาค (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)
  • สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื้อหาประกอบด้วย 1) บริการบำบัดทดแทนไต 2) การเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการบำบัดทดแทนไต และงบประมาณบริการ (รวมทุกสิทธิ) 3) การเปลี่ยนแ ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2548-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...
  • สถานะสุขภาพคนไทย 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; Chanpen Choprapawon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)