Now showing items 497-516 of 617

  • สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-11)
   แม้ว่าระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care จะถูกกล่าวถึงและนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพปฐมภูมิก็ยังขาดการทำคว ...
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...
  • สุขภาพสังคม สู่สังคมสันติภาพ : มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้ 

   ประเวศ วะสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, 2545-07-01)
   มนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ความบีบคั้นด้วยประการต่างๆ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา เสมือนไก่อยู่ในเข่งที่รอเวลาเขาเอาไปเชือด ไม่รู้จะบินออกจากเข่งหรือกรอบที่บีบคั้นเราได้อย่างไร แต่มนุษย์ไม่ใช่ไก่ มนุษย์มีปัญญา ...
  • สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Suchada Tangtangtham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   แนวโน้มของสถานการณ์โลกใน ค.ศ. 2020 มีแนวโน้มทั้งด้านบวก เช่น ความเคลื่อนไหวเรื่องเมือง/ชุมชนน่าอยู่และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มด้านลบ เช่น มหันตภัยเกิดจากบรรยากาศของโลก การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน ...
  • สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ 

   Unknown author (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดเสวนาวิชาการ วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ เพื่อหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์จากเหตุการณ์การฟ้องร้องแพทย์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ...
  • สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย 

   เกษม วัฒนชัย; Kasem Wattanachai; วิพุธ พูลเจริญ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; เดชรัต สุขกำเนิด; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   "สุขภาพ" ของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ล้วนแต่ก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ...
  • สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   ยาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพ และเป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและสุขภาพประชาชนอย่างมาก หากระบบยาขาดการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีการจัดการที่ดีระบบยาของประเทศไทยเริ่มสะท้อนให้เห็นปัญหา ...
  • สู่ศตวรรษใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Lukana Termsirikulchai (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • หกล้ม เรื่องไม่คาดฝันแต่ป้องกันได้ 

   รัมภา บุญสินสุข; สายธิดา ลาภอนันตสิน; ชุธิพัธ จิววะสังข์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557)
   เรื่องหกล้มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีคำกล่าวไว้ว่า เด็กๆยิ่งหกล้ม จะยิ่งโตไวขึ้น เพราะการล้มในเด็กมักเกิดจากการที่เด็กวิ่งกระโดดโลดเต้น หรือทำกิจกรรมสนุกสนานต่างๆที่เป็นการกระตุ้นการสร้างกระดูกให้แข็งแรง ...
  • หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552 

   ธวัชชัย เทียนงาม; ทรงศักดิ์ สอนจ้อย; สมนึก สุชัยธนาวนิช; มนทิรา วิโรจน์อนันต์; ศุภลักษณ์ ฟักคำ; ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; ประคองศิริ บุญคง; บุญสม อัครธรรมกุล; พยอม ดีน้อย; พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์; กิตติยา คิดบา; กฤตภาส ไพเราะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2554-07)
  • หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ 

   นิตยา จันทร์เรือง มหาผล; อรพินท์ มุกดาดิลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-09)
   หรรษาคดีเล่มนี้ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่ว่าความจริงอันน่ากลัวของโรคเบาหวานโรคเรื้อรัง อันตรายที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว จะถูกขุดคุ้ยมานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับรู้ ซึ่งเป็นความจริงในมุมมองท ...
  • หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

   วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Anprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548-07)
   หนังสือ หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร (Community and Agro-Chemical Use) เล่มนี้ ต้องการนำเสนอรายงานศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคเกษตร มีแนวทางการศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูล การสัมภาษณ์เจาะลึกบุค ...
  • หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่ออุจจาระร่วง (ท้องเดิน ท้องเสีย) เฉียบพลัน 

   วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Visanu Thamlikitkul (โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย, 2558-06)
   เอกสารแนะนำการใช้ยารักษาโรคอุจจาระร่วง (ท้องเดิน ท้องเสีย) เฉียบพลัน
  • หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัด 

   วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Visanu Thamlikitkul (โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย, 2558-06)
   เอกสารแนะนำการใช้ยารักษาโรคหวัด
  • หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นแผลสดจากอุบัติเหตุ 

   วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Visanu Thamlikitkul (โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย, 2558-06)
   เอกสารแนะนำการใช้ยารักษาแผลสดจากอุบัติเหตุ
  • หลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

   อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552-05-12)
  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง เนื้อหาประกอบด้วย 1) สถานการณ์รายจ่ายสุขภาพภาครัฐและครัวเรือนปี พ.ศ. 2537-2564 2) ความท้าทายจากรายจ่ายสุขภาพของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้ ...
  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทยอยู่ที่ตรงไหนของโลก 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทยอยู่ที่ตรงไหนของโลก เนื้อหาประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น 2) การล้มละลายทางการเงินด้านสุขภาพ และ 3) ผลลัพธ์ของการบรรลุหลักประกันสุขภา ...