Now showing items 1-20 of 22

  • Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง 

   นริศรา สายสงวนสัตย์; ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์; ปณัสย์ พุ่มริ้ว; กรวิกา วีระพันธ์เทพา (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2013-09)
   ‘สื่อ’ คำสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยพลังและอำนาจมากมาย เพราะนอกจากจะเป็นสะพานแห่งความเข้าใจของบุคคลแล้ว สื่อยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมให้ไปทางไหนก็ได้อีกด้วย แต่ในโลกทุกวันนี้ กลับยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ ...
  • You can do it : designed by disability 

   ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์; เบญจางค์ สุขจำนงค์; นริศา ปิ่นวาสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-12)
   งานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ไม่ได้เป็นการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็นป ...
  • กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด 

   คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   กรณีมาบตาพุดอาจกล่าวได้ว่า เป็นภาพสะท้อนการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นจนเลยขีดความสามารถที่สิ่งแวดล้อมจะเยียวยาและจัดการโดยตัวมันเองได้ ...
  • กระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา 

   ซาการียา บิณยูซูฟ; คอยรูซามัน มะ; อับดุลเลาะห์ สารีมิง; อับดุลรอเซะ กาเดร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2007)
   ส่วนหนึ่งของปัญหาในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นั่นคือ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุดบทเรียนเล่มนี้เป็นคำตอบของความรู้ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิด การพัฒนาโดยเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง และกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา ...
  • การพัฒนาธุรกิจคนพิการ 

   อาภาพรรณ ชนานิยม; Arpaparn Chananiyom; วัชรา ริ้วไพบูลย์; Wachara Riewpaiboon; วรรณพร บุญเรือง; Wannaporn Boonrueng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-07)
   ปัจจุบันจำนวนคนพิการในประเทศไทย มีมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าจะมีความพิการที่หลากหลาย แต่ทว่า หลายหน่วยงานพยายามช่วยส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ ...
  • การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • คู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; พรกมล เหล่าลิ้นฟ้า; อัจฉรา สามพ่วงบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018)
   หนังสือคู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ...
  • จากทุนนิยมโลกสู่ชุมชนโลก 

   พิภพ อุดมอิทธิพงศ์; วอลเดน เบลโล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002-07)
  • ชีวการเมืองและเรือนร่างพิการ : ประวัติศาสตร์การสร้างพลเมืองที่กํ้ากึ่ง 

   ประชาธิป กะทา; Prachatip Kata (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2014-06-01)
   หนังสือเล่มนี้ จะเปิดเผยความไม่คงเส้นคงวาและการเปลี่ยนรูป (transformation) ของนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อคนพิการภายใต้บริบทการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละยุค อิทธิพลอำนาจวาทกรรมขององค์กรระดับนานาชาติ และหลักการศีลธรรมเชิงสถาบัน ...
  • ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ 

   โอปอล์ ประภาวดี; Opal Prapavadee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-06)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการและการขยายเครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...
  • ผู้สูงอายุและผู้ดูแล: ความเปราะบางของสังคมผู้สูงอายุภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 

   ศิราณี ศรีหาภาค (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2013-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ศักดา ศรีนิเวศน์; Sakda Srinives (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   ในปี พ.ศ. 2546 สมัชชาสุขภาพ ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสนใจเรื่อง การเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ เพราะการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างไม่รู้คิด กำลังบั่นทอนสุขภาพของคนไทยลงไปทุกที ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต ...
  • ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554 

   บารมี เต็มบุญเกียรติ; เริงฤทธิ์ คงเมือง; อธิษฐ์ พีระวงษ์เมธา; จันทร์กลาง กันทอง; อรุณ ร้อยศรี; เริงชัย คงเมือง; บัณฑิต โชติสุวรรณ; วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์ (สุขศาลา, 2012-10)
   การสร้างสรรค์ความรู้ของมนุษย์นั้น นอกจากการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสม่ำเสมอ จนสามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีแบบมีแผนแล้ว มนุษย์ยังเรียนรู้จากสถานการณ์สุดโต่งหรืออุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึง อันเป็นกรณีที่ผิ ...
  • วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า 

   สมรักษ์ ไชยสิงหกานนท์; สรินยา คำเมือง; อธิตา สุนทโรทก (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2007-07)
   พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักปฏิบัติที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้เรียนรู้จากความตาย เคยกล่าวว่า แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้นึกถึงและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไรนัก แต่แท้ที่จริงแล้ว ความตายมีบทบาทส ...
  • สถานการณ์ของคนบนถนนในเมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร 

   ทองพูล บัวศรี (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2013-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • สุขภาพสังคม สู่สังคมสันติภาพ : มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้ 

   ประเวศ วะสี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, 2002-07-01)
   มนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ความบีบคั้นด้วยประการต่างๆ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา เสมือนไก่อยู่ในเข่งที่รอเวลาเขาเอาไปเชือด ไม่รู้จะบินออกจากเข่งหรือกรอบที่บีบคั้นเราได้อย่างไร แต่มนุษย์ไม่ใช่ไก่ มนุษย์มีปัญญา ...
  • หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

   วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Anprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005-07)
   หนังสือ หมู่บ้านสารพิษ : ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร (Community and Agro-Chemical Use) เล่มนี้ ต้องการนำเสนอรายงานศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคเกษตร มีแนวทางการศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูล การสัมภาษณ์เจาะลึกบุค ...
  • อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 

   ดนัย กล่าวแล้ว; ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2003-05)
   หนังสือ อาคารสูง : ผลกระทบต่อสุขภาพและอนาคตของเมืองเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงเมืองเชียงใหม่ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวให้เห็นถึ ...
  • อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์ 

   ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
  • เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Bantoon Setthasiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...