Show simple item record

Pharmacogenomics for Rational Drug Use (RDU) in Thailand

dc.contributor.authorปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจth_TH
dc.contributor.authorPramote Tragulpiankitth_TH
dc.contributor.authorอุษา ฉายเกล็ดแก้วth_TH
dc.contributor.authorจิระพรรณ จิตติคุณth_TH
dc.contributor.authorพิชญา ดิลกพัฒนมงคลth_TH
dc.contributor.authorศุภทัต ชุมนุมวัฒน์th_TH
dc.contributor.authorวิภารักษ์ รัตนวิภานนท์th_TH
dc.contributor.authorศยามล สุขขาth_TH
dc.contributor.authorเจนนิษฐ์ มีนวัฒนาth_TH
dc.contributor.authorเสาวลักษณ์ ตุรงคราวีth_TH
dc.contributor.authorนพดล จันทร์หอมth_TH
dc.contributor.authorศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์th_TH
dc.contributor.authorอรวิภา โรจนาธิโมกข์th_TH
dc.contributor.authorสุรัคเมธ มหาศิริมงคลth_TH
dc.contributor.authorนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดาth_TH
dc.contributor.authorนุสรา สัตย์เพริศพรายth_TH
dc.contributor.authorสาครินทร์ บุญบรรเจิดสุขth_TH
dc.contributor.authorสุกัญญา วัฒนาโภคยกิจth_TH
dc.contributor.authorนเรนทร์ฤทธิ์ กรุณาth_TH
dc.contributor.authorศศิธร มามีชัยth_TH
dc.contributor.authorสุทธิเกียรติ สำเภาth_TH
dc.contributor.authorดวงใจ ตันติยาภรณ์th_TH
dc.contributor.authorสมรัฐ ตระกูลกาญจน์th_TH
dc.contributor.authorนภวรรณ เจียรพีรพงศ์th_TH
dc.contributor.authorอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์th_TH
dc.contributor.authorรุ่งกานต์ พรรณารุโณทัยth_TH
dc.contributor.authorพรพิศ ตรีบุพชาติสกุลth_TH
dc.contributor.authorระวีวรรณ ยิ้มแพรth_TH
dc.contributor.authorธิรดา ศรีอาวุธth_TH
dc.contributor.authorนพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัคth_TH
dc.contributor.authorสกาวรัตน์ กรบงกชมาศth_TH
dc.contributor.authorเกษฎา ทันวงษาth_TH
dc.contributor.authorมาลินี ชลนวกุลth_TH
dc.contributor.authorยงยุทธิ์ นันทจินดาth_TH
dc.contributor.authorวันเพ็ญ สุขส่งth_TH
dc.contributor.authorสุพนิดา อุทปาth_TH
dc.date.accessioned2021-03-12T02:17:25Z
dc.date.available2021-03-12T02:17:25Z
dc.date.issued2563-12-25
dc.identifier.otherhs2643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5319
dc.description.abstractการใช้ยาสมเหตุผลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในการจัดการดูแลผู้ป่วย เภสัชพันธุศาสตร์เป็นความรู้ที่นำข้อมูลทางพันธุกรรมมาใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ยาบำบัดรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย ขณะเดียวกันผู้ป่วยจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยผลลัพธ์ในระดับบุคคลจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และจะทำให้เกิดผลต่อผลลัพธ์ทางค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าในที่สุด สำหรับการตรวจตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อประสิทธิภาพของยา อีกทั้งหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการกำหนดขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังขาดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่ชัดเจนในการส่งตรวจ แปลผลและการนำไปใช้ประกอบการจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง ดังนั้น โครงการวิจัย “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงเป็นโครงการที่บูรณาการในการนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและนำไปสู่ในทางปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การศึกษาความถี่ของการสั่งจ่ายยาที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทย 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจทางคลินิก 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาสมเหตุผล 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบการ Clinical Decision Support สำหรับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ และ 5) การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยาสมเหตุผลในบริบทของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบในประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล และควรจะมีการผลักดันในโรงพยาบาลให้มีระบบในการส่งตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ และจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับกับแนวทางในทางปฏิบัติงานที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งในการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทยต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการใช้ยาth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ความคุ้มทุนth_TH
dc.subjectยา--ค่าใช้จ่ายth_TH
dc.subjectการใช้ยาอย่างสมเหตุผลth_TH
dc.subjectเภสัชพันธุศาสตร์th_TH
dc.subjectPharmacogenomicsth_TH
dc.subjectพันธุกรรมth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativePharmacogenomics for Rational Drug Use (RDU) in Thailandth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoQV55 ป451ภ 2563
dc.identifier.contactno61-080
dc.subject.keywordRational Drug Useth_TH
.custom.citationปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, Pramote Tragulpiankit, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, จิระพรรณ จิตติคุณ, พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์, ศยามล สุขขา, เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา, เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี, นพดล จันทร์หอม, ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์, อรวิภา โรจนาธิโมกข์, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล, นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, นุสรา สัตย์เพริศพราย, สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข, สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ, นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา, ศศิธร มามีชัย, สุทธิเกียรติ สำเภา, ดวงใจ ตันติยาภรณ์, สมรัฐ ตระกูลกาญจน์, นภวรรณ เจียรพีรพงศ์, อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์, รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย, พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล, ระวีวรรณ ยิ้มแพร, ธิรดา ศรีอาวุธ, นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค, สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ, เกษฎา ทันวงษา, มาลินี ชลนวกุล, ยงยุทธิ์ นันทจินดา, วันเพ็ญ สุขส่ง and สุพนิดา อุทปา. "เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย." 2563. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5319">http://hdl.handle.net/11228/5319</a>.
.custom.total_download54
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year17
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs2643.pdf
Size: 3.512Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record