Show simple item record

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Knowledge information in scientific research of virus, diagnostic, treatment and vaccine development

dc.contributor.authorไตรวิทย์ รัตนโรจนพงศ์th_TH
dc.contributor.authorTriwit Rattanarojpongth_TH
dc.contributor.authorวัฒนา พันธุ์พืชth_TH
dc.contributor.authorWattana Panphutth_TH
dc.contributor.authorสมปอง ทรัพย์สุทธิภาษth_TH
dc.contributor.authorSompong Sapsutthipasth_TH
dc.contributor.authorประเวช อรรจวัฒนวงศ์th_TH
dc.contributor.authorPravech Ajawatanawongth_TH
dc.date.accessioned2021-05-05T03:03:12Z
dc.date.available2021-05-05T03:03:12Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.otherhs2663
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5350
dc.description.abstractเนื่องจากปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจ เรียกว่า “COVID-19” และโรคนี้มีอัตราป่วยและอัตราตายสูงขึ้นมากในประเทศจีน ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก เชื้อไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งจนสามารถลดปริมาณการติดเชื้อ จนทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นระยะเวลาหลายเดือนได้ แต่ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีทิศทางการวิจัยด้าน COVID-19 ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการให้ทุนวิจัย จึงมีโครงการให้กลุ่มผู้วิจัยทำการทบทวนวรรณกรรมในส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ สวรส. เข้าใจถึงภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนนโยบายการให้ทุนวิจัยด้าน COVID-19 ต่อไปในอนาคต ผลสรุปจากโครงการ กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในด้านความรู้ทั่วไปของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุให้เกิดโรค COVID-19 โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 บท ซึ่งบทที่ 1 จะกล่าวถึง ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งด้านอนุกรมวิธาน โครงสร้างของเชื้อไวรัส โครงสร้างของจีโนม โปรตีนสำคัญของไวรัส วงจรชีวิตของเชื้อไวรัสและวิวัฒนาการของไวรัส บทที่ 2 จะกล่าวถึงการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยชุดตรวจแบบต่างๆ ผู้วิจัยได้แจกแจงประเด็นสำคัญของชุดตรวจแบบต่างๆ ข้อจำกัดการใช้งานชุดตรวจวินิจฉัยและการแปลผล บทที่ 3 เป็นเรื่องการพัฒนายาต้านไวรัส SARS-CoV-2 ทั้ง 5 กลุ่มที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งแบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อาร์เอ็นเอดีเพนเด้นท์อาร์เอ็นเอพอลิเมอร์เรส (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) แบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์โปรติเอส (protease inhibitor) แบบให้ฤทธิ์ต้านการหลอมรวมกันระหว่าง envelope ของไวรัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเจ้าบ้าน (host) แบบให้ฤทธิ์ต้านการจับกันระหว่างไวรัสและตัวรับบินผิวเซลล์เจ้าบ้าน และแบบให้ฤทธิ์ยับยั้งกระตุ้นการจับของอินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6 receptor) บทที่ 4 เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส SARS-CoV-2 กับโฮสต์และการป้องกันโรค โดยเนื้อหาหลักของบทนี้จะเน้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และบทที่ 5 จะเป็นประเด็นและความเห็นของนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรค COVID-19 ในช่วงเวลาที่มีการระบาด กลุ่มผู้วิจัยเชื่อว่าข้อมูลที่ได้ทบทวนวรรณกรรมนี้จะเป็นข้อมูลเสริมให้ สวรส. นำไปใช้ในการวางนโยบายในการให้ทุนด้าน COVID-19 ของประเทศได้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectไวรัสวิทยาth_TH
dc.subjectCOVID-19 (Disease)th_TH
dc.subjectCoronavirusesth_TH
dc.subjectCoronavirus Infectionsth_TH
dc.subjectโควิด-19 (โรค)th_TH
dc.subjectการติดเชื้อไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.subjectผลิตภัณฑ์ วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Products, Vaccines and Technologies)th_TH
dc.titleโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีนth_TH
dc.title.alternativeSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Knowledge information in scientific research of virus, diagnostic, treatment and vaccine developmentth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThere was an outbreak of SARS-CoV-2, a novel coronavirus, in late December 2019, originated in Wuhan, China. The virus causes problems with the respiratory tract. The syndrome is called "COVID-19". The number of infections and mortality has increased in China within a few weeks after the first patient was discovered. The virus quickly spread globally, including in Thailand. Fortunately, Thailand has an excellent public health policy for handling the outbreak. So we could control the first wave of the epidemic by reduced the infection rate to zero for several months. However, the health systems research institute (HSRI) is looking forward to finding the research direction of COVID-19 for the country. Therefore, this project was funded to review the essential knowledge about the COVID-19 and SARS-CoV-2 for HSRI. The review will be used as basic information for making a policy and manipulating COVID-19 granting in the future. The investigators reviewed the general knowledge of the SARS-CoV-2 that was a causative agent of the COVID-19. The report is divided into five chapters, where Chapter 1 addresses the basic biology of the SARS-CoV-2 virus, including taxonomy, virus structure, genome structure, viral proteins, and virus life cycle. Chapter 2 describes the diagnosis of infection by different test kits. The investigators have identified the key points of the different test kits, the limitations of the use of the diagnostic kits and their interpretation. Chapter 3 summarized all five major types of SARS-CoV-2 antiviral agents, which is currently used. The five grooups of antiviral drugs are (i) anti-enzyme activity of RNA Dependent RNA polymerase (RdRp), (ii) protease inhibitor, (iii) anti-fusion between the viral envelope and the host cell membrane, (iv) the antagonistic binding activity between the virus and host cell surface and receptors, and (v) anti-interleukine-6 receptor. Chapter 4 is focused on the immune system responding to SARS-CoV-2 virus infection. Chapter 5 will address the opinions of researchers, who are working on COVID-19 research over time of outbreak. The investigators wish the information of this report would be helpful for HSRI to be used in country policy-making for COVID-19 funding.th_TH
dc.identifier.callnoWC503 ว398ค 2564
dc.identifier.contactno63-085
.custom.citationไตรวิทย์ รัตนโรจนพงศ์, Triwit Rattanarojpong, วัฒนา พันธุ์พืช, Wattana Panphut, สมปอง ทรัพย์สุทธิภาษ, Sompong Sapsutthipas, ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ and Pravech Ajawatanawong. "โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5350">http://hdl.handle.net/11228/5350</a>.
.custom.total_download929
.custom.downloaded_today2
.custom.downloaded_this_month74
.custom.downloaded_this_year929
.custom.downloaded_fiscal_year74

Fulltext
Icon
Name: hs2663.pdf
Size: 3.515Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record