Show simple item record

Implementation of the Thai Diagnostic Autism Scale (TDAS) at Region 1 health Provider

dc.contributor.authorสมัย ศิริทองถาวรth_TH
dc.contributor.authorSamai Sirithongthawornth_TH
dc.contributor.authorดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์th_TH
dc.contributor.authorDuangkamol Tangviriyapaiboonth_TH
dc.contributor.authorโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐth_TH
dc.contributor.authorChosita Pavasuthipaisitth_TH
dc.contributor.authorหทัยชนก อภิโกมลกรth_TH
dc.contributor.authorHathaichanok Apikomolkornth_TH
dc.contributor.authorปริวัตร เขื่อนแก้วth_TH
dc.contributor.authorPariwat Kuankaewth_TH
dc.contributor.authorอมรา ธนศุภรัตนาth_TH
dc.contributor.authorAmara Thanasuparatanath_TH
dc.contributor.authorนพวรรณ บัวทองth_TH
dc.contributor.authorNoppawan Buathongth_TH
dc.contributor.authorชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์th_TH
dc.contributor.authorChayanit Anantavorawongth_TH
dc.contributor.authorเสาวรส แก้วหิรัญth_TH
dc.contributor.authorSaowarod Kaewhiranth_TH
dc.contributor.authorชิดาวรรณ สุยะก๋องth_TH
dc.contributor.authorChidawan Suyakongth_TH
dc.contributor.authorมัลลิกา ปัญญาผาบth_TH
dc.contributor.authorMallika Panyaphabth_TH
dc.contributor.authorพลอยพิมพ์ พุทธปวนth_TH
dc.contributor.authorPloypim Puttapuanth_TH
dc.date.accessioned2021-06-24T05:43:56Z
dc.date.available2021-06-24T05:43:56Z
dc.date.issued2564-03
dc.identifier.otherhs2675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5363
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย และเพื่อศึกษาแนวทางในการนำเครื่องมือ Thai Diagnostic Autism Scale (TDAS) ไปใช้ในบริบทจริงของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 1 รวมทั้งเพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบในการนำเครื่องมือ TDAS ไปใช้ในพื้นที่จริง ทดลองดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งหมด 13 โรงพยาบาล ได้ทดลองใช้เครื่องมือประเมินเด็กที่สงสัยภาวะออทิสซึมที่มีช่วงอายุ 12 - 48 เดือน จำนวน 382 ราย พบว่า 317 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.98 มีภาวะออทิสติก บุคลากรมีทักษะการใช้เครื่องมือหลังการอบรมอยู่ในระดับดีมาก 100% เด็กที่มีความเสี่ยงพัฒนาการช้าในด้านการใช้ภาษา (Expressive language (EL)) ด้านการเข้าใจภาษา (Receptive language (RL)) และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social (PS)) อย่างใดอย่างหนึ่งมีสัดส่วนของการมีภาวะออทิสติกมากกว่า 0.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่ผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปให้ความสำคัญมากที่สุด คือ นโยบายจากส่วนกลาง ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรและทีมสหวิชาชีพ อุปสรรคสำคัญในการจัดบริการสำหรับเด็กออทิสซึมในพื้นที่จริง พบว่า ยังมีความล่าช้าในการรอรับบริการ การวินิจฉัย การบำบัดรักษาต่อเนื่องและการตระหนัก เข้าใจและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยงานวิจัยนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับแผนผังการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการรอคอย ในการวินิจฉัยเด็กที่มีภาวะออทิสติกทำให้เด็กสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วขึ้น 6 – 12 เดือนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectAutism Spectrum Disorderth_TH
dc.subjectAutismth_TH
dc.subjectAutism--Diagnosisth_TH
dc.subjectAutistic Disorderth_TH
dc.subjectAutistic Disorder--Diagnosisth_TH
dc.subjectโรคสมาธิสั้นth_TH
dc.subjectโรคสมาธิสั้น--การวินิจฉัยth_TH
dc.subjectโรคสมาธิสั้น--การรักษาth_TH
dc.subjectAutism in Childrenth_TH
dc.subjectเด็กสมาธิสั้นth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.subjectออทิสซึมในเด็กth_TH
dc.subjectเด็กพิเศษth_TH
dc.subjectพัฒนาการผิดปกติth_TH
dc.titleการศึกษารูปแบบการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานในบริบทจริงของเขตสุขภาพที่ 1 (ปีที่ 2)th_TH
dc.title.alternativeImplementation of the Thai Diagnostic Autism Scale (TDAS) at Region 1 health Providerth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThis research is applied research and aims to improve the training course administration of Thai Diagnostic Autism Scale (TDAS) in the context of secondary and tertiary health care services and develop prototype models for implementing TDAS tools for useable innovations. The trial was conducted in 13 secondary and tertiary health care services with a sample size of 382 children between the ages of 12 and 48 months with suspected autism, found that 317 cases, representing 82.98 percent, had autism. All multidisciplinary staff, were found to have a very good level of post-training administration skills. Additionally, children at risk of delayed development in Expressive language (EL), Receptive language (RL) and Personal and Social (PS) ,results indicated that a delay in one of these domains had a statistically significant proportion of autism greater than 0.5 at the .01 level. At the secondary and the tertiary level, the multidisciplinary health care service teams prioritize centralized policy, leadership of the hospital director, personnel, and the multidisciplinary team. A major obstacle to providing local autism services is the waiting time for diagnostic services, continuing therapy. As well as the awareness and collaborative participation of parents. This research suggests the Ministry of Public Health that to simplify and shorten the waiting time for diagnose a child with autism, the revision of the care mapping of early childhood care is needed. As a result of the revision, a child can access the treatment process 6-12 months sooner than the present system allows.th_TH
dc.identifier.callnoWS350.8 ส292ก 2564
dc.identifier.contactno63-043
dc.subject.keywordออทิสซึมth_TH
dc.subject.keywordเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมth_TH
dc.subject.keywordThai Diagnostic Autism Scaleth_TH
dc.subject.keywordออทิสติกth_TH
.custom.citationสมัย ศิริทองถาวร, Samai Sirithongthaworn, ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์, Duangkamol Tangviriyapaiboon, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, Chosita Pavasuthipaisit, หทัยชนก อภิโกมลกร, Hathaichanok Apikomolkorn, ปริวัตร เขื่อนแก้ว, Pariwat Kuankaew, อมรา ธนศุภรัตนา, Amara Thanasuparatana, นพวรรณ บัวทอง, Noppawan Buathong, ชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์, Chayanit Anantavorawong, เสาวรส แก้วหิรัญ, Saowarod Kaewhiran, ชิดาวรรณ สุยะก๋อง, Chidawan Suyakong, มัลลิกา ปัญญาผาบ, Mallika Panyaphab, พลอยพิมพ์ พุทธปวน and Ploypim Puttapuan. "การศึกษารูปแบบการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานในบริบทจริงของเขตสุขภาพที่ 1 (ปีที่ 2)." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5363">http://hdl.handle.net/11228/5363</a>.
.custom.total_download88
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year6

Fulltext
Icon
Name: hs2675.pdf
Size: 3.592Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record