Now showing items 1-4 of 4

  • การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี 

   สมจิตต์ สินธุชัย; Somchit Sinthuchai; นุสรา นามเดช; Nusara Namdej; ประไพ กิตติบุญถวัลย์; Prapai Kittiboonthawal; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; Suda Dejpitaksirikul; จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ; Jeeraporn Chuencham; กันยารัตน์ อุบลวรรณ; Kanyarat Ubolwan; ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลัก ...
   Tags:
  • คู่มือการชะลอไตเสื่อม 

   ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol; อรุณี ไชยฤทธิ์; Arunee Chaiyarit; อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ; Uthaitip Chanpen; กนกพร เทียนคำศรี; Kanokporn Thainkumsri; ขนิษฐา แสงทอง; Khanittha Sangthong; วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์; Wongtiparrat Manyanon; ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล; Channarong Ruchirachatkool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-01)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทั้งจำนวนผู้ป่วยไตเรื้อรัง ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ยังต้องใช้งบประมา ...
   Tags:
  • คู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพ 

   สมจิตต์ สินธุชัย; Somchit Sinthuchai; นุสรา นามเดช; Nusara Namdej; ประไพ กิตติบุญถวัลย์; Prapai Kittiboonthawal; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; Suda Dejpitaksirikul; จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ; Jeeraporn Chuencham; กันยารัตน์ อุบลวรรณ; Kanyarat Ubolwan; ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
   ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีจำนวนมากขึ้น เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะทำให้มีภาวะแทร ...
   Tags:
  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...
   Tags: