Show simple item record

Health at a Glance Thailand 2020 - 2021

dc.contributor.authorพงศธร พอกเพิ่มดีth_TH
dc.contributor.authorPongsadhorn Pokpermdeeth_TH
dc.contributor.authorวิวัฒน์ โรจนพิทยากรth_TH
dc.contributor.authorWiwat Rojanapithayakornth_TH
dc.contributor.authorเดือนเพ็ญ โยเฮืองth_TH
dc.contributor.authorDuanpen Yohuangth_TH
dc.contributor.authorจุฬาพร กระเทศth_TH
dc.contributor.authorJuraporn Kratesth_TH
dc.contributor.authorนาฎอนงค์ เจริญสันติสุขth_TH
dc.contributor.authorNardanong Charoensuntisukth_TH
dc.contributor.authorชุติมา อรรคลีพันธุ์th_TH
dc.contributor.authorChutima Akaleephanth_TH
dc.contributor.authorปุณณิภา คงสืบth_TH
dc.contributor.authorPunnipa Kongsuebth_TH
dc.contributor.authorภาวิณี ธนกิจไพบูลย์th_TH
dc.contributor.authorPavinee Tanakitpiboonth_TH
dc.contributor.authorโศรดากรณ์ พิมลาth_TH
dc.contributor.authorSoradakorn Phimlath_TH
dc.contributor.authorกฤติยา สุขพัฒนากุลth_TH
dc.contributor.authorKrittiya Sukpatthanakulth_TH
dc.contributor.authorณัฐนรี ขิงจัตุรัสth_TH
dc.contributor.authorNatnaree Khingchatturatth_TH
dc.contributor.authorวันวิสา เพ็ญสุริยะth_TH
dc.contributor.authorWanwisa Pensuriyath_TH
dc.date.accessioned2022-03-10T04:09:15Z
dc.date.available2022-03-10T04:09:15Z
dc.date.issued2565-02
dc.identifier.isbn9789742992620
dc.identifier.isbn9789742992637
dc.identifier.otherhs2771
dc.identifier.otherhe0147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5499
dc.description.abstractการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง การพัฒนาอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองที่ขยายตัวมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ปัญหาโรคและภัยสุขภาพทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคไม่ติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศโดยรวม ประชาชนเกิดความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ทั้งที่สามารถป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทางตรงและทางอ้อมของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประเมินสมรรถนะของระบบสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีการประเมินสมรรถนะของระบบสุขภาพในภาพรวม มีเพียงรายงานที่เป็นการประเมินสมรรถนะของระบบสุขภาพรายด้านเท่านั้น เช่น การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังสุขภาพ การประเมินผลการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การประเมินผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ดังนั้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้นักวิจัยดำเนินการประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทยในภาพรวม โดยนำแนวคิดในการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพขององค์กรระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประะเทศไทย พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน และค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ใน 5 มิติสุขภาพ ได้แก่ สถานะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ การเข้าถึงบริการ คุณภาพการดูแลและทรัพยากรด้านสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายด้านสุขภาพสำหรับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายในส่วนกลาง และผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับหน่วยบริการ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ จนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectPublic Health Administrationth_TH
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Policyth_TH
dc.subjectนโยบายสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Systemsth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectPerformance--Evaluationth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2563 - 2564 (รายงานวิจัย)th_TH
dc.title.alternativeHealth at a Glance Thailand 2020 - 2021th_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThe development of economy and society significantly affect to many factors involving national health system including the demographic and population behavior change, the increasing of senior citizen while workforce age is decreasing significantly, the expanding of industry and urbanization, the Inefficient natural resource management causing environment pollution, and the emerging infectious diseases and non-communicable disease causing the increasing of direct and indirect health cost. Consequently, Health system competency evaluation is necessary in formulating effective health policy for Thailand. However, Thailand still does not have an overall health system competency evaluation, while there are only specific aspects health evaluation report such as health systems financing research, health promotion in different age populations and health impact assessment This research is to evaluate overall health system competency by using international organization health impact assessment concept as well as comparing Thailand's health result to other ASEAN countries and the average value of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) country in health dimensions consist of health status, health risk factor, service access, healthcare quality and health resource. We are hoping that this research would be useful in health policy making level. Health executive boards at every level can manage their health resource and compare results at provincial, regional, national and international levels.th_TH
dc.identifier.callnoW74 พ112ก 2565
dc.identifier.callnoW74 P796H 2022
dc.identifier.contactno64-006
dc.subject.keywordการประเมินสมรรถนะth_TH
dc.subject.keywordHealth Evaluationth_TH
dc.subject.keywordCompetency Evaluationth_TH
dc.subject.keywordCompetency Assessmentth_TH
dc.subject.keywordHealth Outcometh_TH
dc.subject.keywordผลลัพธ์สุขภาพth_TH
.custom.citationพงศธร พอกเพิ่มดี, Pongsadhorn Pokpermdee, วิวัฒน์ โรจนพิทยากร, Wiwat Rojanapithayakorn, เดือนเพ็ญ โยเฮือง, Duanpen Yohuang, จุฬาพร กระเทศ, Juraporn Krates, นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข, Nardanong Charoensuntisuk, ชุติมา อรรคลีพันธุ์, Chutima Akaleephan, ปุณณิภา คงสืบ, Punnipa Kongsueb, ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์, Pavinee Tanakitpiboon, โศรดากรณ์ พิมลา, Soradakorn Phimla, กฤติยา สุขพัฒนากุล, Krittiya Sukpatthanakul, ณัฐนรี ขิงจัตุรัส, Natnaree Khingchatturat, วันวิสา เพ็ญสุริยะ and Wanwisa Pensuriya. "การประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2563 - 2564 (รายงานวิจัย)." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5499">http://hdl.handle.net/11228/5499</a>.
.custom.total_download118
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month4
.custom.downloaded_this_year32
.custom.downloaded_fiscal_year52

Fulltext
Icon
Name: hs2771.pdf
Size: 5.133Mb
Format: PDF
Icon
Name: he0147.pdf
Size: 4.098Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record