Show simple item record

การศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง)

dc.contributor.authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)th_TH
dc.contributor.authorPrincess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)th_TH
dc.date.accessioned2022-07-25T06:28:49Z
dc.date.available2022-07-25T06:28:49Z
dc.date.issued2565-05
dc.identifier.otherhs2837
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5682
dc.description.abstractรายงานผลการศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง) นี้ จัดทำขึ้นภายใต้ “โครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลากหลายแง่มุม ผ่านมุมมองในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งช่วยทำให้เห็นความสลับซับซ้อนและมุมมองใหม่ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแหล่งที่มาของรายงานมาจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานผลการศึกษารายประเด็น (บทความ) จำนวน 15 เรื่อง โดยบทความแต่ละเรื่องใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยจะนำเสนอผ่านเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้คนและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะประมวลให้เห็นชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและตำแหน่งแห่งที่ในสังคม รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ส่วนที่ 2 ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะประมวลให้เห็นสถานการณ์การแพร่กระจายและการบริหารจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ในสภาวะที่ผู้คนต้องเผชิญหน้ากับโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ส่วนที่ 3 พื้นที่ เวลา และวัตถุ ซึ่งจะประมวลให้เห็นสถานการณ์การระบาดและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่และเวลา รวมถึงวัตถุสิ่งของที่มีส่วนสำคัญและส่งผลให้การจัดการกับโรคระบาดแตกต่างกันออกไป ส่วนที่ 4 ระบบสาธารณสุข นโยบายและการเมือง โดยจะประมวลให้เห็นการทำงานของระบบสาธารณสุขและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ รวมถึงนัยยะทางการเมืองที่แฝงเร้นอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโรคระบาด ซึ่งจะฉายให้เห็นปรากฏการณ์และข้อสังเกตที่น่าสนใจ ผ่านมุมมองของนักสังคมศาสตร์ ช่วยทำความเข้าใจชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพัฒนาระบบและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectCOVID-19 (Disease)th_TH
dc.subjectโควิด-19 (โรค)th_TH
dc.subjectCoronavirusesth_TH
dc.subjectไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectCoronavirus Infectionsth_TH
dc.subjectการติดเชื้อไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาการแพทย์th_TH
dc.subjectMedical Anthropologyth_TH
dc.subjectSocial Medicineth_TH
dc.subjectAnthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยา--แง่สังคมth_TH
dc.subjectCultural Anthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง)th_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.identifier.callnoWC503 ศ814ก 2565
dc.identifier.contactno64-045
.custom.citationศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) and Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization). "การศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง)." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5682">http://hdl.handle.net/11228/5682</a>.
.custom.total_download34
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year34
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2837.pdf
Size: 11.98Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record