Show simple item record

COVID-19 in Thai Society : Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responses

dc.contributor.authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorKomatra Juengsateansupth_TH
dc.contributor.authorสายพิณ ศุพุทธมงคลth_TH
dc.contributor.authorSaipin Suputtamongkolth_TH
dc.contributor.authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษth_TH
dc.contributor.authorNarupon Duangwisesth_TH
dc.contributor.authorชัชชล อัจนากิติth_TH
dc.contributor.authorChutchon Ajanakittith_TH
dc.contributor.authorบุษบงก์ วิเศษพลชัยth_TH
dc.contributor.authorBussabong Wisetpholchaith_TH
dc.contributor.authorพฤกษ์ เถาถวิลth_TH
dc.contributor.authorPreuk Taotawinth_TH
dc.contributor.authorสุมาลี มหณรงค์ชัยth_TH
dc.contributor.authorSumalee Mahanarongchaith_TH
dc.contributor.authorจิราพร เหล่าเจริญวงศ์th_TH
dc.contributor.authorJiraporn Laocharoenwongth_TH
dc.contributor.authorปาณิภา สุขสมth_TH
dc.contributor.authorPanipa Suksomth_TH
dc.contributor.authorตรงใจ หุตางกูรth_TH
dc.contributor.authorTrongjai Hutangkurath_TH
dc.contributor.authorสราวุธ ทับทองth_TH
dc.contributor.authorSarawut Thupthongth_TH
dc.contributor.authorเชาวน์วัฒน์ มูลภักดีth_TH
dc.contributor.authorChaowat Moonpakdeeth_TH
dc.contributor.authorณัฐกร วิทิตานนท์th_TH
dc.contributor.authorNuttakorn Vititanonth_TH
dc.contributor.authorสรานนท์ อินทนนท์th_TH
dc.contributor.authorSaranond Inthanondth_TH
dc.contributor.authorกุลระวี สุขีโมกข์th_TH
dc.contributor.authorKunravee Sukhimoketh_TH
dc.contributor.authorณปภัช สิริเกษมชัยth_TH
dc.contributor.authorNapaphat Sirikasemchaith_TH
dc.contributor.authorณัฐสุดา ปั่นทรัพย์th_TH
dc.contributor.authorNutsuda Punsabth_TH
dc.contributor.authorชนาง อำภารักษ์th_TH
dc.contributor.authorChanange Amparukth_TH
dc.contributor.authorฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์th_TH
dc.contributor.authorChatchai Siriwitayaratth_TH
dc.contributor.authorสัมพันธ์ วารีth_TH
dc.contributor.authorSampan Wareeth_TH
dc.contributor.authorบำเพ็ญ ไชยรักษ์th_TH
dc.contributor.authorBampen Chaiyarakth_TH
dc.contributor.authorวิภาวดี โก๊ะเค้าth_TH
dc.contributor.authorWiphavadee Kokhaoth_TH
dc.contributor.authorจรรยา ยุทธพลนาวีth_TH
dc.contributor.authorJanya Youthapolnaveeth_TH
dc.contributor.authorวิวัฒน์ วนรังสิกุลth_TH
dc.contributor.authorWiwat Wanarangsikulth_TH
dc.contributor.authorสุภัทร ฮาสุวรรณกิจth_TH
dc.contributor.authorSupat Hasuwannakitth_TH
dc.contributor.authorพลินี เสริมสินสิริth_TH
dc.contributor.authorPalinee Sermsinsirith_TH
dc.contributor.authorสุนีย์ สุขสว่างth_TH
dc.contributor.authorSunee Sooksawangth_TH
dc.date.accessioned2022-08-04T06:20:35Z
dc.date.available2022-08-04T06:20:35Z
dc.date.issued2565-05
dc.identifier.otherhs2835
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5690
dc.description.abstractโครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา (COVID-19 in Thai Society: Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responses) มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประสบการณ์ ทำความเข้าใจวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการรับมือกับโควิด-19 ของกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้บริหารและมีส่วนกำหนดนโยบาย (2) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคและงานเชิงรุก (4) กลุ่มผู้มีความเปราะบางและด้อยโอกาส และ (5) กลุ่มประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะลึก จำนวน 148 คน สำรวจเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มประชาชน จำนวน 555 คน รวมทั้งเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้อมูลทั้งหมดได้นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา เพื่อชี้ให้เห็นว่าการระบาดของโควิด-19 คือ โรคระบาดทางสังคม (syndemics) ที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวิถีชีวิตของมนุษย์ ผลการศึกษาประกอบด้วย 5 ส่วน คือ (1) การบันทึกเหตุการณ์สำคัญของการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วง (2) การศึกษาประสบการณ์ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ของกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม (3) บทเรียนการทำงานขององค์กรต่างๆ ในวิกฤติโควิด-19 (4) บทวิเคราะห์องค์ความรู้สังคมศาสตร์ในสถานการณ์โรคระบาด (5) บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อค้นพบสำคัญ 4 ประเด็นคือ (1) รัฐไทยใช้ความรู้ทางการแพทย์ เศรษฐกิจและการปกครองที่นำไปสู่ระบอบอำนาจสั่งการแบบรวมศูนย์ที่เน้นการควบคุมประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบแบบเดียวกันโดยมองข้ามเงื่อนไขที่แตกต่างกันของพื้นที่และบริบทของชุมชน ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับการละเลยความรู้ทางสังคม ส่งผลให้การดำเนินงานของรัฐผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ทำให้ผู้ด้อยโอกาสเสียประโยชน์จากมาตรการต่างๆ (2) การประสานความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นดำเนินไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ขาดการวางแผนล่วงหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตลอดเวลา ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน รวมทั้งไม่มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างดีพอ (3) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเนื่องจากรัฐทำงานล่าช้า ไม่โปร่งใส ปกปิดข้อมูล เกิดความคลุมเครือและความไม่ชัดเจนในการสื่อสารกับสาธารณะ ให้อภิสิทธิ์กับคนบางกลุ่ม ส่งผลให้ประชาชนออกมาประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก (4) เกิดผลที่ไม่คาดคิดในมาตรการของรัฐตามมาหลายประการ โดยเฉพาะการประกาศล็อกดาวน์และสั่งปิดกิจการต่างๆ ทำให้ประชาชนที่เป็นแรงงานรับจ้างนอกระบบจำนวนมากได้รับผลกระทบและในส่วนท้ายของงานวิจัยจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปพิจารณาสำหรับการใช้แก้ไขปัญหาโรคระบาดในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectCOVID-19 (Disease)th_TH
dc.subjectโควิด-19 (โรค)th_TH
dc.subjectCoronavirusesth_TH
dc.subjectไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectCoronavirus Infectionsth_TH
dc.subjectการติดเชื้อไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาการแพทย์th_TH
dc.subjectMedical Anthropologyth_TH
dc.subjectSocial Medicineth_TH
dc.subjectAnthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยา--แง่สังคมth_TH
dc.subjectCultural Anthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนาth_TH
dc.title.alternativeCOVID-19 in Thai Society : Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responsesth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeThis research aims to understand and uncover experiences, thoughts and practices of the 5 groups of people in dealing with COVID-19 includes (1) executives and policy makers (2) medical and public health officers (3) disease control workers (4) poor and disadvantaged people and (5) civil people and journalists. This study used both qualitative and quantitative research methodology. Conducting in-depth interviews with 148 people and use an online questionnaire to get the data from 555 samples. Information from social media and online documents are also collected. From March to November 2021 is the period of data collecting. This study uses anthropological perspectives to suggest that the COVID-1 9 crisis is syndemics that inseparably related to unequal society, economy, politics and human life. The 5 chapters of this research are: (1) recording important events of the COVID-1 9 outbreak in Thailand, which is divided into 5 periods. (2) a study of the experiences of 5 target groups. (3) lessons in the work of various organizations in the COVID-19 crisis. (4) an analysis of social science knowledge in an pandemic situation. (5) conclusions and policy recommendations. The four key findings are: (1) the Thai state uses medical, economic and governance knowledge that leads to a centralized command system and controls people in the same inflexible regulation. The Thai state does not understand the different changing socio-cultural contexts found in local areas and communities. Government solutions do not meet the needs of the people. Social science knowledge disappears from the Thai state policy-making that reproduces and expands structural violence in which the disadvantaged people are damaged. (2) failed coordination between government agencies, civil organizations and the private sectors can be found in every local communities. Government officials do not plan for effective work and change practices over time. This problem is the source of conflicts. Another important problem is that there are a poor welfare and caring for medical and public health workers. (3) people distrust in the government because of their inefficient work and error decision making. The Thai government fail to give public enough and clear information but give privileges to some people. This problem leads to the people protests and calling for the government resign. (4) there have been several unexpected consequences in government policy. Particularly, the lockdown and the close of various businesses that affects many people who work in the informal sector. Policy recommendations are outlined in the final chapter for government agencies to take account in solving the pandemic in the future.th_TH
dc.identifier.callnoWC503 ก941ค 2565
dc.identifier.contactno64-045
.custom.citationโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Komatra Juengsateansup, สายพิณ ศุพุทธมงคล, Saipin Suputtamongkol, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, Narupon Duangwises, ชัชชล อัจนากิติ, Chutchon Ajanakitti, บุษบงก์ วิเศษพลชัย, Bussabong Wisetpholchai, พฤกษ์ เถาถวิล, Preuk Taotawin, สุมาลี มหณรงค์ชัย, Sumalee Mahanarongchai, จิราพร เหล่าเจริญวงศ์, Jiraporn Laocharoenwong, ปาณิภา สุขสม, Panipa Suksom, ตรงใจ หุตางกูร, Trongjai Hutangkura, สราวุธ ทับทอง, Sarawut Thupthong, เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี, Chaowat Moonpakdee, ณัฐกร วิทิตานนท์, Nuttakorn Vititanon, สรานนท์ อินทนนท์, Saranond Inthanond, กุลระวี สุขีโมกข์, Kunravee Sukhimoke, ณปภัช สิริเกษมชัย, Napaphat Sirikasemchai, ณัฐสุดา ปั่นทรัพย์, Nutsuda Punsab, ชนาง อำภารักษ์, Chanange Amparuk, ฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์, Chatchai Siriwitayarat, สัมพันธ์ วารี, Sampan Waree, บำเพ็ญ ไชยรักษ์, Bampen Chaiyarak, วิภาวดี โก๊ะเค้า, Wiphavadee Kokhao, จรรยา ยุทธพลนาวี, Janya Youthapolnavee, วิวัฒน์ วนรังสิกุล, Wiwat Wanarangsikul, สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, Supat Hasuwannakit, พลินี เสริมสินสิริ, Palinee Sermsinsiri, สุนีย์ สุขสว่าง and Sunee Sooksawang. "โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5690">http://hdl.handle.net/11228/5690</a>.
.custom.total_download106
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year9
.custom.downloaded_fiscal_year10

Fulltext
Icon
Name: hs2835.pdf
Size: 4.574Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record