Show simple item record

Distribution of Physician to Health Care Setting in Hardship or Remote Areas: A Study of Policy Option

dc.contributor.authorกฤษดา แสวงดีth_TH
dc.contributor.authorKrisada Sawaengdeeth_TH
dc.contributor.authorภัททา เกิดเรืองth_TH
dc.contributor.authorPhatta Kirdruangth_TH
dc.contributor.authorพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์th_TH
dc.contributor.authorPimpet Sukumalpaiboonth_TH
dc.contributor.authorชุติมา ศิริภานุมาศth_TH
dc.contributor.authorChutima Siripanumasth_TH
dc.contributor.authorทิวาวรรณ ปิยกุลมาลาth_TH
dc.contributor.authorTiwawan Piyakulmalath_TH
dc.contributor.authorฑิณกร โนรีth_TH
dc.contributor.authorThinakorn Noreeth_TH
dc.date.accessioned2022-10-20T08:09:19Z
dc.date.available2022-10-20T08:09:19Z
dc.date.issued2566-01
dc.identifier.isbn9786161150204
dc.identifier.otherhs2895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5755
dc.description.abstractเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษที่รัฐบาลดำเนินนโยบายเพิ่มการผลิตและการทำสัญญาบังคับชดใช้ทุนกับแพทย์ที่จบจากสถาบันของรัฐ แม้ว่าแพทย์ในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดนโยบายควบคุมการเคลื่อนย้ายแพทย์ที่ได้ผล เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระจายของแพทย์ในแต่ละพื้นที่ตลอดเวลา การเพิ่มขึ้น/ลดลงของแพทย์ในแต่ละพื้นที่เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการเพิ่มแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบท โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาแบบผสมวิธี ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารวิเคราะห์ปัจจัย STEEPV (ประกอบด้วย Social Technology Economy Environment Politic Value) การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนแพทย์จากข้อมูลทุติยภูมิ สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ จากกลุ่มตัวอย่างแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 121 คน สำรวจความพึงพอใจในการเลือกทำงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 400 คน ด้วยวิธี Discrete Choice Experiment (DCE) รวมทั้งการหาฉันทามติในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายด้วยวิธี Modified Delphi โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 32 ท่าน ผลการศึกษา พบว่า 1. สังคมสูงอายุ โรคเรื้อรัง ความเป็นเมือง เทคโนโลยีพลิกผัน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพลิกโฉมระบบสุขภาพของประเทศไทย 2. ผลกระทบจาก COVID-19 จะยังคงอยู่ยาวนาน 3. บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาสุขภาพประชาชน การให้บริการทุกที่ทุกเวลาเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคต 4. บริการสุขภาพทางไกล สุขภาพดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสารสนเทศ จะลดความเหลื่อมล้ำการกระจายบุคลากรและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน 5. การทำงานในเมือง การเรียนต่อเฉพาะทางและการมีภาระงานไม่หนักเกินไป เป็นคุณลักษณะงานที่แพทย์รุ่นใหม่พอใจ 6. การมีพื้นเพชนบททำให้แพทย์อยู่ในชนบทได้ยาวนานกว่า 7. ทางเลือกเชิงนโยบายที่มีผลกระทบและความเป็นไปได้สูง ได้แก่ 1) การเพิ่มโควต้าการรับนักเรียนจากชนบทเข้าเรียนแพทย์ 2) การขยายขอบเขตการทำงานของบุคลากรวิชาชีพอื่น 3) การพัฒนาระบบนิเทศสอนงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) การช่วยเหลือในกรณีถูกฟ้องร้อง 5) การทำระบบการแพทย์ทางไกลให้เข้มแข็ง 6) จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ยุติธรรม 7) การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับแพทย์ที่ทำงานในชนบท 8) การจัดการภาระงานแพทย์ให้เหมาะสม 9) การออกแบบระบบบริการสุขภาพของประเทศที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของทุกภาคส่วนร่วมจัดบริการ และ 10) การกระจายอำนาจการบริหารจัดการแพทย์จากส่วนกลางไปในระดับเขต ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ สำหรับนโยบายการบังคับใช้ทุน ควรปรับมาตรการในการเลือกพื้นที่โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของแพทย์ที่มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ ส่วนความเห็นว่าควรเพิ่มค่าปรับกรณีผิดสัญญา ควรมีการจ้างงานในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งข้าราชการและควรอุดหนุนการผลิตแพทย์ผ่านหน่วยบริการที่ต้องการแพทย์ เป็นประเด็นที่มีผลกระทบมากในการกระจายแพทย์ไปชนบท แต่ยังต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสาธารณสุขth_TH
dc.subjectบุคลากรทางการแพทย์th_TH
dc.subjectMedical Personnelth_TH
dc.subjectHealth Manpowerth_TH
dc.subjectHealth Workerth_TH
dc.subjectHealth Workforceth_TH
dc.subjectแพทย์th_TH
dc.subjectPhysiciansth_TH
dc.subjectHealth Policyth_TH
dc.subjectนโยบายสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Systemsth_TH
dc.subjectบริการปฐมภูมิ (การแพทย์)th_TH
dc.subjectPrimary Care (Medicine)th_TH
dc.subjectระบบบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Service Systemth_TH
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Care Systemth_TH
dc.subjectกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการกระจายแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบทth_TH
dc.title.alternativeDistribution of Physician to Health Care Setting in Hardship or Remote Areas: A Study of Policy Optionth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeOver the past 5 decades the government initiated compulsory three years rural service and scaled up the production. Although the number of physicians is constantly increasing, there is a lack of policy to control their mobility. The distribution of physicians varies over area and time, increases, or decreases in their number are important issues for the healthcare system. This study aimed to examine associated factors and synthesized policy options to increase the supply of rural physicians. Mixed method descriptive research design was conducted. Data collection process comprised of STEEPV analysis from document review, expertises indepth interview, rural physician stock and flow analysis, survey of factors associated with rural retention among 121 last 5 years graduated physicians, applied DCE method to determine job preference among 400 last year medical students and introduced Modified Delphi method comprising panelist with 32 expertises to develop policy options. Findings showed that 1. ageing society, chronic diseases, urbanization, technology disruption are major driving forces to transform health care system in Thailand. 2. COVID-19 impacts are still to be determined. 3. primary care is a foundation of population health improvement, any where any time service is needed. 4. Tele-health, Digital health and rapid change of advance medical & information technologies can reduce the geographical imbalance in the health workforce and increase health care accessibility. 5. urban facilities, specialist residency training and low intensity of workload are preferable job characteristics among young generation of physicians. 6. rural background physicians retain in rural areas longer than others 7. Ten policy options with high impact to retain rural physician and high possibility to implement include 1) targeted admission 2) promote task shifting & sharing among health professionals with appropriate training and regulation 3) senior/expertise supervision system 4) Telemedicine/Tele-consultation strengthening 5) prosecution support 6) fair performance based payment 7) career advancement 8) good work-life balance and manageable workloads 9) cooperation among all sectors to share resource in local area 10) Decentralized HR management in the regional level to improve performance. This study suggested to improve important interventions of compulsory service, taking multiple factors of rural retention into distribution strategy. Increasing reasonably penalty rate, non-civil servant employment and demand side financing for medical students are policy measures that should be improved based on the evidence from further studies.th_TH
dc.identifier.callnoW76 ก278ก 2566
dc.identifier.contactno64-034
dc.subject.keywordHealthcare Workersth_TH
dc.subject.keywordการกระจายแพทย์th_TH
dc.subject.keywordการกระจายแพทย์ไปชนบทth_TH
dc.subject.keywordRural Physician Distributionth_TH
.custom.citationกฤษดา แสวงดี, Krisada Sawaengdee, ภัททา เกิดเรือง, Phatta Kirdruang, พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์, Pimpet Sukumalpaiboon, ชุติมา ศิริภานุมาศ, Chutima Siripanumas, ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา, Tiwawan Piyakulmala, ฑิณกร โนรี and Thinakorn Noree. "การศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการกระจายแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบท." 2566. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5755">http://hdl.handle.net/11228/5755</a>.
.custom.total_download70
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month7
.custom.downloaded_this_year56
.custom.downloaded_fiscal_year70

Fulltext
Icon
Name: hs2895.pdf
Size: 6.153Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record