Show simple item record

To the Next Decade : Enhance Research for Life

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteth_TH
dc.date.accessioned2023-01-24T06:57:09Z
dc.date.available2023-01-24T06:57:09Z
dc.date.issued2565-11
dc.identifier.isbn9789742992729
dc.identifier.otherhs2930
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5811
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่ง สวรส. มีอายุครบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้สะสมประสบการณ์อันมีคุณค่า และผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานก่อให้เกิดกลไกและนวัตกรรมต่างๆ ที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเงื่อนไขทั้งในด้านนโยบาย ด้านการบริหารงาน และด้านวิชาการ โดยกำหนดกรอบประเด็นสำหรับการให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือชุดโครงการวิจัย การสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค การจัดกระบวนการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ในระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากและมีผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอย่างครอบคลุมองค์ประกอบของระบบสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดให้เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะมองในมุมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป ในการนี้ สวรส. จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4: ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต” (To the Next Decade: Enhance Research for Life) และจัดทำรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยระบบสุขภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำเสนอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการนำผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสู่เป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของ สวรส. และภาคีเครือข่าย โดยมีความคาดหวังว่างานวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความผาสุกของประชาชนไทย และสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Systemsth_TH
dc.subjectResearchth_TH
dc.subjectการวิจัยth_TH
dc.subjectสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข--การบริหารth_TH
dc.subjectHealth--Managementth_TH
dc.subjectการจัดการด้านสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Policyth_TH
dc.subjectนโยบายสาธารณสุขth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)th_TH
dc.titleประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิตth_TH
dc.title.alternativeTo the Next Decade : Enhance Research for Lifeth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoW20.5 ส181ป 2565
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "ประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5811">http://hdl.handle.net/11228/5811</a>.
.custom.total_download3
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs2930.pdf
Size: 5.431Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record