Now showing items 1-2 of 2

  • THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข 

   แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุขนี้ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทยตามบริบทสังคมไทยให้สามารถเข้าใจตัวตนของเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเน้น 3 เรื่องหลัก พัฒนาการอารมณ์และสังคม, สัมพันธภาพในครอบครัว ...
  • ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ 

   แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   'ออทิสติก' เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขและดูแลอย่างถูกวิธี ซึ่งในเด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สมองกำลังมีการพัฒนา อีกทั้งยังรวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ...