Now showing items 1-1 of 1

    • สมองเสื่อม ป้องกันได้ 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-10)
      “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด ...