Now showing items 1-7 of 7

  • น้ำตาลเพียงเท่านั้นหรือ ที่เป็นต้นเหตุเบาหวาน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ pre-diabetes (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle ...
  • ผู้ป่วยเบาหวานเท้าเป็นแผล ควรล้างเท้าด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคจริงหรือ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ต่อเนื่องปีที่ 3 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4869) ให้ข้อมูลการดูแลเท้าที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน
  • เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344) ให้ข้อมูล อาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  • เบาหวาน รู้จัก รู้ทัน ป้องกันได้ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจาก www.pobpad.com แสดงข้อมูลสาเหตุ ประเภท และการป้องกันโรคเบาหวาน
  • เบาหวาน เสี่ยงหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน แตก ตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12-01)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4017) ...
  • เบาหวาน โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย เสี่ยงลุกลาม ตามมาด้วยสารพัดโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626) แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวาน
  • โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09-22)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344