Now showing items 1-1 of 1

    • ว่าด้วยเรื่องโรคไต รู้ไว้ใช่ว่า 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06-20)
      Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009