Now showing items 1-1 of 1

    • รอบรู้ เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

      ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
      ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภคควรรู้จักสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น เช่น อาหาร ควรสังเกตเครื่องหมาย อย. หรือเลขสารบบอาหาร เครื่องมือแพทย์ ...