Now showing items 3842-3861 of 6171

   Authors Name
   มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์ [2]
   มยุรี เข็มทอง [1]
   มยุรีย์ คำอ้อ [1]
   มริน เปรมปรี [1]
   มลทา ทายิดา [1]
   มลวิภา ศิริโหราชัย [2]
   มลินี สมภพเจริญ [1]
   มลุลี แสนใจ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น [9]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ [5]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [6]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ [11]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ [12]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทย์ศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น [1]