Now showing items 4256-4275 of 6503

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ [6]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ [4]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ [2]
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม [1]
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [2]
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยโอทานิ [1]
   มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ [1]
   มะเพาซิส ดือราวี [1]
   มัญชิมา มะกรวัฒนะ [1]
   มัทนา พนานิรามัย [2]
   มันทนา ประทีปะเสน [1]
   มัลลิกา มัติโก [2]
   มัลลิกา สถิตนิรามัย [1]
   มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ [1]
   มานพ พิทักษ์ภากร [1]