Now showing items 4276-4295 of 6582

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี [1]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [1]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [1]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [1]
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง [1]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [2]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [2]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาการสื่อสาร [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ [1]