Now showing items 4986-5005 of 7255

   Authors Name
   มริน เปรมปรี [1]
   มลทา ทายิดา [1]
   มลวิภา ศิริโหราชัย [2]
   มลินี สมภพเจริญ [1]
   มลุลี แสนใจ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ศูนย์วิจัย [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน [3]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม [2]
   มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข [1]
   มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ [1]
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์ [2]