Now showing items 1574-1593 of 2057

  • มองไกล วิจัยสุขภาพ 

   อินทิรา ยมาภัย; ศิตาพร ยังคง; สุธาสินี คำหลวง; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; ชุติมา คำดี; ทรงยศ พิลาสันต์; คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ; ธนพร บุษบาวไล; สรัญญา ใจกล้า; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557-09)
   ระบบสุขภาพเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยมักจะดำ ...
  • มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong 

   จิตสิริ ธนภัทร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
   การตรวจสอบคนงานกรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong จัดขึ้นที่ Port Kembla ช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม ค.ศ.1997 คณะกรรมการตรวจสอบ 6 คน ได้สรุปว่า 1. การเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว ...
  • มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพสารหรือผู้ติดสารเสพติด 

   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, 2551-10)
   การวิจัยเชิงเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพสารหรือผู้ติดสารเสพติด ผลการศึกษา พบว่า สารเสพติดแต่ละประเภทมีอันตรายและความจำเป็นในทางการแพทย์ต่างกัน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ...
  • มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ถนนและการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อการดำเนินกิจกรรม กฏหมายนอกจากใช้ควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ยานพาหนะแล้วยั ...
  • มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ : รายงานการทบทวนองค์ความรู้ 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitree Ausanangkornchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ การป้องกันและรักษา ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันขั้นปฐมภูมิ (Primary prevention) เน้นที่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ดื่มสุรา ผู้ที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง และผู้ที่ติดสุรา ...
  • มาตรฐานคุณลักษณะและคุณภาพของเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญที่ควรกำหนดเพื่อการควบคุม เล่ม 1-2 

   สุทธาทิพย์ จันทรสกุล; Suthathip Chintrsakul; สุวรรณา เหลืองชลธาร; สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   งานวิจัยนี้ได้สร้าง “มาตรฐานคุณลักษณะและคุณภาพของเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญที่ควรกำหนดเพื่อการควบคุม” ขึ้นจำนวน 223 ฉบับ โดยแต่ละฉบับประกอบด้วยเนื้อหาสาระเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบทางยา ...
  • มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
  • มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน : การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัย 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน: การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) การทบทวนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ยารักษาตนเองของประชาชน 2) การวิเคราะ ...
  • มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 

   รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; Rungphech Sakulbamrungsil (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547)
   มูลค่าการบริโภคยา (National Drug Consumption) ของประเทศไทยเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยสะท้อนระบบยาและระบบสุขภาพของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account- NHA) ...
  • ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09-30)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระสำคัญ และโอกาสที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงส ...
  • ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก 

   สุนันทา โอศิริ; Sunanta Osiri; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ปวีณา มีประดิษฐ์; อรพิน ทองดี; ปิยะชนก บุปผาชาติ; พัชนี สุวรรณศรี; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rateewan Onratsamee; Phaweena Meephradit; Orapin Thongdee; Piyachanok Buphachat; Pacharee Suwansri; Saksit Kulawong; Rajarudee Chotikawin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพ ...
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   Banken, Reiner; อัญชลี มณีโรจน์; เดชรัต สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เอกสารอภิปรายเกี่ยวกับ HIA เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูล ความคิด และส่งเสริมให้เกิดการขบคิดต่อเกี่ยวกับทางเลือกในการนําวิธีการ HIA ไปดําเนินการในยุโรป แม้ว่าความรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเอกสารนี้จะเป็นของผู้เขียน ...
  • ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; ทิพยวรรณ ธนไพศาล; กนกวรรณ พุ่มพุทรา; สมชาย เชื้อวัชรินทร์; ประพนธ์ อางตระกูล; ประภัสสร เสวตรนิสากร; อนันต์ ทองทา; พรพิศ ศิลขวุธท์; ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานการจัดการความรู้ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
  • ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; วัลลภา เย็นระยับ; พิชญา อนันตวงศ์; Rungtip Sukkhamnoet; Wanlapa Yenrayap; Phichaya Anantawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจนมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย กว่าสองทศวรรษของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกไปอย่างชัดเจน วิถีชีวิตของสังคมอุต ...
  • รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
  • รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย 

   ไชยยศ ประสานวงศ์; Chaiyos Prasanwong; สาหร่าย เรืองเดช; สันติ โลกเจริญลาภ; วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล; ชัยวัฒน์ พันธรัศมี; มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาสถานการณ์การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการต่อไป การศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสถานกา ...
  • ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบต่างๆ ของระบบ กลไก วิธีการจ่ายค่าบริการสุขภาพ ที่เป็นประสบการณ์ในประเทศไทยและที่มีในต่างประเทศ พร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละรูปแบบต่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ ...
  • ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   ธนิต ชังถาวร; Thanit Changtawon; กริชผกา บุญเฟื่อง; ศิริวลัย มณีศรีเดช; Khratphaka Bunfueang; Siriwarai Maneesridej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาไทด้านสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการอนุรักษ์พัฒนา คุ้มครอง ตลอดจนส่งเสริมนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ...
  • ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 

   อุทุมพร จามรมาน; Utumporn Chamornman; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ระบบ กลไก และประสิทธิภาพ ของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในระเทศไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อศึกษาระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษา ...
  • ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) 

   พรพิมล จันทรวิโรจน์; Pornphimon Chantrawirot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ศักยภาพทางกายเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา การบกพร่องของศักยภาพทางกายจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า “ระบบกายภาพบำบัดจะเติมเต็มศักย ...