Now showing items 1583-1602 of 2057

  • ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์ 

   วิพุธ พูลเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09-30)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานมาครบ 2 ทศวรรษ ใน พ.ศ. 2555 เป็นวาระสำคัญ และโอกาสที่จะทบทวนยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืน (Position) ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงส ...
  • ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก 

   สุนันทา โอศิริ; Sunanta Osiri; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ปวีณา มีประดิษฐ์; อรพิน ทองดี; ปิยะชนก บุปผาชาติ; พัชนี สุวรรณศรี; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rateewan Onratsamee; Phaweena Meephradit; Orapin Thongdee; Piyachanok Buphachat; Pacharee Suwansri; Saksit Kulawong; Rajarudee Chotikawin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพ ...
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   Banken, Reiner; อัญชลี มณีโรจน์; เดชรัต สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เอกสารอภิปรายเกี่ยวกับ HIA เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูล ความคิด และส่งเสริมให้เกิดการขบคิดต่อเกี่ยวกับทางเลือกในการนําวิธีการ HIA ไปดําเนินการในยุโรป แม้ว่าความรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเอกสารนี้จะเป็นของผู้เขียน ...
  • ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; ทิพยวรรณ ธนไพศาล; กนกวรรณ พุ่มพุทรา; สมชาย เชื้อวัชรินทร์; ประพนธ์ อางตระกูล; ประภัสสร เสวตรนิสากร; อนันต์ ทองทา; พรพิศ ศิลขวุธท์; ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานการจัดการความรู้ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
  • ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; วัลลภา เย็นระยับ; พิชญา อนันตวงศ์; Rungtip Sukkhamnoet; Wanlapa Yenrayap; Phichaya Anantawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจนมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย กว่าสองทศวรรษของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกไปอย่างชัดเจน วิถีชีวิตของสังคมอุต ...
  • รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
  • รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย 

   ไชยยศ ประสานวงศ์; Chaiyos Prasanwong; สาหร่าย เรืองเดช; สันติ โลกเจริญลาภ; วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล; ชัยวัฒน์ พันธรัศมี; มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาสถานการณ์การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการต่อไป การศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสถานกา ...
  • ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบต่างๆ ของระบบ กลไก วิธีการจ่ายค่าบริการสุขภาพ ที่เป็นประสบการณ์ในประเทศไทยและที่มีในต่างประเทศ พร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละรูปแบบต่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ ...
  • ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   ธนิต ชังถาวร; Thanit Changtawon; กริชผกา บุญเฟื่อง; ศิริวลัย มณีศรีเดช; Khratphaka Bunfueang; Siriwarai Maneesridej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาไทด้านสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการอนุรักษ์พัฒนา คุ้มครอง ตลอดจนส่งเสริมนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ...
  • ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 

   อุทุมพร จามรมาน; Utumporn Chamornman; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ระบบ กลไก และประสิทธิภาพ ของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในระเทศไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อศึกษาระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษา ...
  • ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) 

   พรพิมล จันทรวิโรจน์; Pornphimon Chantrawirot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ศักยภาพทางกายเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา การบกพร่องของศักยภาพทางกายจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า “ระบบกายภาพบำบัดจะเติมเต็มศักย ...
  • ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดกล่มผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอกของบริษัท 3M และการจัดกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกของมหาวิทยาลัยจอนห์ฮอบกินส์เป ...
  • ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก 

   วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; วิบุล วงศ์ภูวรักษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; มงคล ควรหาเวช; ศิริรัตน์ วณิชโยบล; ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา; ลัดดา ปรีชาวีรกุล; สุริยา ยีขุน; Wiphada Wettayaprasit; Wibul Wongpoowarak; Payom Wongpoowarak; Mongkol Khanhavet; Sirirut Vanichayobon; Preecha Vonghirandecha; Ladda Preechaveerakul; Suriya Yeekhun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก (Public Health database Management System for Prik Municipality: PHDBMS_PM) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ (สวรส. ภาคใต้) เพื่อศึกษา ...
  • ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ : รายงานวิจัย เล่มที่ 4 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; นิภา ศรีอนันต์; Anchana Na Ranong; Nipa Srianant (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพที่สำคัญๆ ในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนามาตรการและกลไกการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่ามีหลายโครงการประกันสุขภาพ ...
  • ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 

   วรรณลักษณ์ เมียนเกิด; Wannalak Miankerd (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   การศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ความหมาย ขอบเขต รูปแบบการดูแลทางสังคม และกลไกการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการบูรณาการร ...
  • ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย 

   ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริพันธุ์ สาสัตย์; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; ลัดดา ดำริการเลิศ; อุบล หลิมสกุล; นงลักษณ์ พะไกยะ (แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552-01)
   สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมไทยต้องเริ่มมีการเตรียมค ...
  • ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวานภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโควิด–19 ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตภาคใต้ 

   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ; Ratthayanaphit Ratchathawan; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช; Benjawan Thanormchayathawat; บุญประจักษ์ จันทร์วิน; Boonprajuk Junwin; วัลลภา ดิษสระ; Wanlapa Dissara; นรานุช ขะระเขื่อน; Naranuch Karakhuean; วรรณรัตน์ จงเขตกิจ; Wannarat Jongkhetkit; สมฤดี อรุณจิตร; Somrudee Arunjit; ปิยะพร พรหมแก้ว; Piyaporn Promkaew; ดาลิมา สำแดงสาร; Dalima Samdaengsarn; วรนิภา กรุงแก้ว; Waranipa Krungkaew; ศิริวรรณ ชูกำเนิด; Siriwan Chukumnird; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; บุบผา รักษานาม; Buppha Raksanam; จิราภรณ์ ชูวงศ์; Jiraporn Choowong; จงกรม ทองจันทร์; Jongkrom Thongjan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานในมิติสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดจนการดูแลต่อเนื่อง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์และผลลัพธ์ของระบบการดูแลผู้สูงอาย ...
  • ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; สุจิตรา จงจิตร; สมภพ พระธานี; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การให้คำแนะนำเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการควบคุมและประเมินการบริหารจัดการ ...
  • ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน : ทบทวนองค์ความรู้และประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาชุดโครงการ 

   ประกอบ คุปรัตน์; Pracob Cooparat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   เอกสารวิชาการการทบทวนองค์ความรู้และประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ (1) เพื่อทบทวนองค์ความรู้ข้อมูลรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันเงื่อนไขที่ ...
  • ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง; นิตยา วัจนะภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)