Now showing items 1622-1641 of 2098

  • รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
  • รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย 

   ไชยยศ ประสานวงศ์; Chaiyos Prasanwong; สาหร่าย เรืองเดช; สันติ โลกเจริญลาภ; วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล; ชัยวัฒน์ พันธรัศมี; มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษาสถานการณ์การให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาอันเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการต่อไป การศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสถานกา ...
  • ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบต่างๆ ของระบบ กลไก วิธีการจ่ายค่าบริการสุขภาพ ที่เป็นประสบการณ์ในประเทศไทยและที่มีในต่างประเทศ พร้อมกับวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละรูปแบบต่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ ...
  • ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   ธนิต ชังถาวร; Thanit Changtawon; กริชผกา บุญเฟื่อง; ศิริวลัย มณีศรีเดช; Khratphaka Bunfueang; Siriwarai Maneesridej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาไทด้านสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการอนุรักษ์พัฒนา คุ้มครอง ตลอดจนส่งเสริมนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ...
  • ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 

   อุทุมพร จามรมาน; Utumporn Chamornman; จีระพันธุ์ พูลพัฒน์; โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ระบบ กลไก และประสิทธิภาพ ของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในระเทศไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อศึกษาระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษา ...
  • ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) 

   พรพิมล จันทรวิโรจน์; Pornphimon Chantrawirot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ศักยภาพทางกายเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา การบกพร่องของศักยภาพทางกายจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า “ระบบกายภาพบำบัดจะเติมเต็มศักย ...
  • ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจัดกล่มผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอกของบริษัท 3M และการจัดกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกของมหาวิทยาลัยจอนห์ฮอบกินส์เป ...
  • ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก 

   วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; วิบุล วงศ์ภูวรักษ์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; มงคล ควรหาเวช; ศิริรัตน์ วณิชโยบล; ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา; ลัดดา ปรีชาวีรกุล; สุริยา ยีขุน; Wiphada Wettayaprasit; Wibul Wongpoowarak; Payom Wongpoowarak; Mongkol Khanhavet; Sirirut Vanichayobon; Preecha Vonghirandecha; Ladda Preechaveerakul; Suriya Yeekhun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก (Public Health database Management System for Prik Municipality: PHDBMS_PM) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ (สวรส. ภาคใต้) เพื่อศึกษา ...
  • ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ : รายงานวิจัย เล่มที่ 4 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; นิภา ศรีอนันต์; Anchana Na Ranong; Nipa Srianant (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพที่สำคัญๆ ในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนามาตรการและกลไกการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่ามีหลายโครงการประกันสุขภาพ ...
  • ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 

   วรรณลักษณ์ เมียนเกิด; Wannalak Miankerd (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   การศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ความหมาย ขอบเขต รูปแบบการดูแลทางสังคม และกลไกการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการบูรณาการร ...
  • ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย 

   ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริพันธุ์ สาสัตย์; กนิษฐา บุญธรรมเจริญ; ลัดดา ดำริการเลิศ; อุบล หลิมสกุล; นงลักษณ์ พะไกยะ (แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552-01)
   สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมไทยต้องเริ่มมีการเตรียมค ...
  • ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวานภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโควิด–19 ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตภาคใต้ 

   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ; Ratthayanaphit Ratchathawan; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช; Benjawan Thanormchayathawat; บุญประจักษ์ จันทร์วิน; Boonprajuk Junwin; วัลลภา ดิษสระ; Wanlapa Dissara; นรานุช ขะระเขื่อน; Naranuch Karakhuean; วรรณรัตน์ จงเขตกิจ; Wannarat Jongkhetkit; สมฤดี อรุณจิตร; Somrudee Arunjit; ปิยะพร พรหมแก้ว; Piyaporn Promkaew; ดาลิมา สำแดงสาร; Dalima Samdaengsarn; วรนิภา กรุงแก้ว; Waranipa Krungkaew; ศิริวรรณ ชูกำเนิด; Siriwan Chukumnird; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; บุบผา รักษานาม; Buppha Raksanam; จิราภรณ์ ชูวงศ์; Jiraporn Choowong; จงกรม ทองจันทร์; Jongkrom Thongjan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานในมิติสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดจนการดูแลต่อเนื่อง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานการณ์และผลลัพธ์ของระบบการดูแลผู้สูงอาย ...
  • ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; สุจิตรา จงจิตร; สมภพ พระธานี; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงพยาบาลของรัฐ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การให้คำแนะนำเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบการควบคุมและประเมินการบริหารจัดการ ...
  • ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน : ทบทวนองค์ความรู้และประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาชุดโครงการ 

   ประกอบ คุปรัตน์; Pracob Cooparat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   เอกสารวิชาการการทบทวนองค์ความรู้และประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ (1) เพื่อทบทวนองค์ความรู้ข้อมูลรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันเงื่อนไขที่ ...
  • ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง; นิตยา วัจนะภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้วการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก ...
  • ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติ 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต; Charturong Tantibundhit; สนอง เอกสิทธิ์; Sanong Ekgasit; ณวพล กาญจนารัณย์; Navapol Kanchanaranya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   โรคเบาหวานขึ้นจอตาและโรคจอประสาทตาเสื่อมสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบแนวโน้มการเป็นโรคตั้งแต่เนิ่นๆ จะนำไปสู่การรักษา ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ การตรวจวินิจฉัย ...
  • ระบบจำแนกตำแหน่งกับการบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข : ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกเชิงนโยบาย 

   จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์; Chindalak Vadhanasindhu (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2537)
   ระบบจำแนกตำแหน่งกับการบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข: ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือก เชิงนโยบายการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของระบบจำแนกตำแหน่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามกรอบแนวคิดที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ...
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ 

   วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559-03-24)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...
  • ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในช่วงการระบาดของ COVID-19 

   จิราภรณ์ ชูวงศ์; Jiraporn Choowong; พัชราภรณ์ ตุลยกุล; Phatcharapon Tulyakul; เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์; Jiamjit Sophonsuksathit; สุวิมล มณีโชติ; Suwimon Maneechote; เพ็ญจันทร์ มณีโชติ; Penjan Maneechote; ประไพ เจริญฤทธิ์; Prapai Jarernrit; เสาวณีย์ ปล้องหอย; Saowanee Plonghoy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โครงการวิจัยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ...
   Tags: