Now showing items 1224-1243 of 1869

  • นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; ยงศักดิ์ ตันติปิฏก; Yongsak Thantiphidok; มณฑาวดี ครุธมีชัย; กุลพล คุปรัตน์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2014)
   การประเมินนี้ประกอบด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ ทางเลือก ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับส ...
  • นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม 

   สุรวิช วรรณไกรโรจน์; Suwit Wanakairot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่การตอบรับสินค้ากลุ่มนี้ในตลาดโลกมีจำกัด การวิเคราะห์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ ด้านองค์กรและกฎระเบียบ และด้านเศรษฐศาสตร์ ...
  • นโยบายน้ำ : การจัดการคนกับน้ำยุคปฏิรูป (สรุปผลประชุมเชิงปฎิบัติการ) 

   เครือข่ายสาขานโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ. แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ; เครือข่ายสาขานโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   เครือข่ายสาขานโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2546 ได้ดำเนินการรวบรวมข้อปัญหา ข้อกังวล เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ...
  • นโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการโขง-ชี-มูล 

   อุไรวรรณ อินทร์ม่วง; Uraiwan Inmuang; สรัญญา โพธิ์ทอง; สมพร อุดมวินิจศิลป์; Sarunya Pothong; Somporn Udomwinisil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   “นโยบายสาธารณะ ผลกระทบตjอสุขภาพ กรณีศึกษา โขง-ชี-มูล” เป็นอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่ชุมชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพอันเกิดจากการพัฒนาโครงการของภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการในหลายด้านจากหลายๆ องค์กร ...
  • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; อนุพงศ์ สุจริยากุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

   เดชรัต สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ สุขภาพในปัจจุบันได้ถูกขยายความให้ครอบคลุมถึงมิติทั้ง 4 ของสุขภาพ โดยครอบคลุมในเรื่องของสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม ...
  • นโยบายและกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และความคิดทางสังคมการเมือง พ.ศ.2475-2553 

   อนรรฆ พิทักษ์ธานิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. รวบรวมนโยบายรัฐ กฎหมาย และแผนงานเกี่ยวกับคนพิการ ที่ประกาศโดยรัฐไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475-2553 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของรัฐไทยที่สะท้อนผ่านนโยบาย กฎหมายและแผ ...
  • นโยบายและกลไกทางกฎหมาย ศึกษาตัวอย่างกรณีปัญหายาบ้า : สาเหตุ การแก้ไข และนโยบายใหม่ 

   โกวิท วงศ์สุรวัฒน์; Kowit Wongsesurawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
  • นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, 2008-10)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2540-2550 โดยมีวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงเอกสารซึ่งประมวลองค์ความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธ ...
  • บทคัดย่อและบทสรุปสำหรับผู้บริหารของโครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   Health Systems Research Institute Conference 2nd ( : ); การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2541 ( : ) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
  • บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

   ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   การพัฒนานโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ตัวแสดงจำนวนมากซึ่งมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแสดงเหล่านี้ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและองค์ก ...
  • บทบาทของร้านยากับงานควบคุมวัณโรค 

   มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; Malee Rotphiboonsatit; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Phetwan Phuengratsamee; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์; Prince of Songkla Univesity. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   ชุดโครงการบทบาทของร้านยากับงานควบคุมวัณโรค ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ โครงการย่อยที่ 1: ความล่าช้าในการไปตรวจรับการรักษาและความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคว ...
  • บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการปฏิรูประบบสุขภาพ 

   บัณฑร อ่อนดำ; Banthorn Oundum (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและบทบาทเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม ...
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2544 

   วีระพงศ์ จินะดิษฐ; Weerapong Jinadit; สุชาติ คงระวะ; Suchart Kongrava (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการสำรวจสภาพปัญหา บทบาท ศักยภาพและอุปสรรค ด้านการจัดการมูลฝอย การจัดการประปาหมู่บ้านและการควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; Narong Sahamaethapt; สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; ดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล; พิทักษ์ เอมสวัสดิ์; อุบลรัตน์ สวนเศรษฐ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, 1997)
   บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตรการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานะทางการเงิน ...
  • บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข 

   พรเทพ ศิริวนารังสรรค์; Porntep Siriwanarangsan; อำนวย กาจีนะ; อรสา โฆวินทะ; สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม; กรรณิกา เรืองเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนางานสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากร ...
  • บทบาทของโครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทย 

   ภาสกร อินทุมาร; ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์; ปวริส มินา (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.), 2012)
   “โครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเรา” เป็นโครงการที่ประกอบด้วยโครงการย่อยด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะและโครงการศิลปะรวม 12 โครงการ โดยที่โครงการเปลี่ยนโลกให้เข้ากับเราโดยภาพรวมมีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจใหม่ หรือ ...
  • บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 

   วินัย ลีสมิทธิ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-10)
   ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนสถานีอนามัยจำนวน 28แห่งแก่อปท.จำนวน 28 แห่ง มีทั้งประสบผลสำเร็จและล้มเหลว อปท.ส่วนใหญ่ยอมรับว่าขาดศักยภาพทั้งด้านการจัดการและการเงิน เป็นเรื่องจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขต้องหาท ...
  • บทบาทผู้ซื้อบริการในระบบบริการสาธารณสุข 

   ปัตพงษ์ เกษสมบรณ์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   ระบบบริการสาธารณสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในยามเจ็บป่วย หรือที่ไม่เจ็บป่วย เพื่อการบรรลุถึงภาวะการมีสุขภาพที่สุขสมบูรณ์ ประเทศไทยจึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่สิ่งที่ปรากฏคือแต่ละ ...
  • บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; จิรบูรณ์ โตสงวน; หทัยชนก สุมาลี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP), 2010-05)
   การศึกษานี้มุ่งจะหาแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ทำการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่อบต. ๔ แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ...